Фото без опису

УКРАЇНА

ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І  Ш  Е   Н  Н  Я

від _________  2021 року                                                          № ____

с.Велика Андрусівка

Про затвердження Методики

розрахункуорендної плати за

майнокомунальноївласності

Великоандрусівської сільської

територіальної громади

та пропорції її розподілу

 

     З метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади, створення єдиного механізму надання в оренду майна комунальної власності, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку , з   бюджету, фінансів, інвестицій, управління комунальною власністю, транспорту, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту , зв'язку, побутового і торгового обслуговування та регуляторної політики, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Великоандрусівської сільської територіальної громади та пропорції її розподілу, що додається.
 2. Великоандрусівській сільській раді довести дане рішення до відома всіх орендодавців та балансоутримувачів майна комунальної власності територіальної громади.
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Великоандрусівської сільської ради від 28.04.2021 року №361 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Великоандрусівської сільської ради та пропорції її розподілу».
 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Великоандрусівської сільської ради від 27.07.2021 року №975 «Про внесення змін  до рішення сесії від 28 квітня 2021 року «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Великоандрусівської сільської ради та пропорції її розподілу».
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку ,з   бюджету, фінансів, інвестицій, управління комунальною власністю, транспорту, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту,зв'язку, побутового і торгового обслуговування та регуляторної політики

 

Великоандрусівський сільський голова Аріф РІЗАЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішеннямВеликоандрусівської

сільської ради

від __________  2021 р. № ____

 

 

Методика

розрахункуорендної плати за майнокомунальноївласностіВеликоандрусівської

сільськоїтериторіальної громади та пропорціїїїрозподілу

 

 1. Методику розроблено з метою створенняєдиногоорганізаційно – економічногомеханізмусправляння плати за об’єктиоренди, визначенічастиноюпершоюстатті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).
 2. Витрати на утриманнянерухомого майна, зданого в орендуодночаснокількомпідприємствам, установам, організаціям, і прибудинковоїтериторіїрозподіляютьсяміж ними залежновіднаявності, кількості, потужності, часу роботиелектроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальнимирахунками, а в неподільнійчастині – пропорційнорозмірузайманоїпідприємствами, установами, організаціямизагальноїплощі.
 3. У разіорендинерухомого майна (кріморендинерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розміррічноїорендної плати визначається за формулою:

Вп х Сор

О пл. =   ——————,

100

де Вп – вартістьорендованого майна, визначена шляхом проведеннянезалежноїоцінки (без ПДВ), грн.;

Сор – орендна ставка, визначеназгідно з додатком 1 (у разіукладення договору з орендаремвідповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»), абододатком 2 (для договоріворенди, строк діїякихпродовжуєтьсявідповіднодо абзацу четвертого частинисьомоїстатті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

Розмірорендної плати за базовиймісяцьорендинерухомого майна визначається за формулою:

О пл

О пл. міс. =    —————-

12

де О пл – розміррічноїорендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

У разі, якщоміж датою визначенняорендної плати за базовиймісяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більшеніж один повнийкалендарниймісяць, то розмірорендної плати за перший місяцьорендивстановлюється шляхом коригуванняорендної плати за базовиймісяць на індексінфляції у місяцях, що минули з дативизначенняорендної плати за базовиймісяць.

У разі, коли термінорендименшийчибільший за одну добу або за один місяць, то на основірозмірумісячноїорендної плати розраховуєтьсядобова з розрахункукількостіднів у місяці фактичного користування, за формулою:

О пл

О пл. доб. = ———–

12 * Х

Х – кількістьднів у місяці фактичного користування.

Для розрахункупогодинноїорендної плати на основірозмірудобовоїорендної плати розраховуєтьсяпогодиннаорендна плата ізрозрахунку                    24 години у добі.

Опл

О пл. год. =  ——————–

12 * Х * 24

Х – кількістьднів у місяці фактичного користування.

У разі, якщопогодиннаоренда плата припадає на вихіднийабосвятковий день, у такідніоренда плата нараховується за повну добу.

Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

(Воз + Внм) х Сор.ц.

Опл=  ——————————,

100

де Опл – розміррічноїорендної плати, грн..;

Воз – вартістьосновнихзасобів за незалежноюоцінкою на час оцінкиоб’єктаоренди, (без ПДВ) грн..;

Внм – вартістьнематеріальнихактивів за незалежноюоцінкою на час оцінкиоб’єктаоренди, (без ПДВ) грн..;

Сор.ц – орендна ставка за використанняоб’єктаоренди, визначеназгідно з Додатком 2 до Методики.

Розмірорендної плати за базовиймісяцьоренди за єдинімайновікомплекси, їхнівідокремленіструктурніпідрозділивизначається за формулою:

О пл

Опл. міс. = ————–,

12

де О пл – розміррічноїорендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

Форма розрахунку наведена у Додатку 3.

 1. Незалежнаоцінкаоб’єктаоренди повинна враховуватийогомісцезнаходження і забезпеченістьінженерними мережами.
 2. Результатинезалежноїоцінки є чиннимипротягом 12 місяціввіддатиоцінки, якщоіншийтермін не передбачено у звіті з незалежноїоцінки.
 3. До договоріворенди, строк діїякихпродовжуєтьсявідповіднодо абзацу четвертого частинисьомоїстатті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» застосовуютьсяорендні ставки згідно з Додатком 2.
 4. У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єктавідосіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятимчастинидругоїстатті 15 Закону, крім тих, що є державнимиабокомунальнимипідприємствами, установами, організаціями, договірорендиукладається з особою, яка запропонуваланайвищийрозмірорендної плати. Потенційніорендаріподаютьсвоїзакритіціновіпропозиціїзгідно Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїни №483 від 3.06.2020 року.
 5. Розміррічноїорендної плати за орендунерухомого майна 1 гривнявстановлюється таким орендарям:

органам державноївлади, іншимустановам і організаціям, якіповністюфінансуються за рахунок державного та місцевогобюджетів;

Пенсійному фонду України та його органам;

музеям, якіутримуються за рахунок державного та місцевихбюджетів;

державним та комунальним закладам охорониздоров’я, якіутримуються за рахунок державного та місцевихбюджетів, державним та комунальнимнекомерційнимпідприємствамохорониздоров’я;

державним та комунальним закладам освіти, щоутримуються за рахунок державного та місцевогобюджетів;

Фонду соціальногострахування, робочим органам йоговиконавчоїдирекції та їхвідділенням;

Державнійслужбізайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;

національнимхудожнімколективам, якимнадаєтьсяфінансовапідтримка з державного бюджету;

державним та комунальнимтелерадіоорганізаціям;

Товариству Червоного ХрестаУкраїни та йогомісцевиморганізаціям;

особам з інвалідністю з метою використанняпідгаражі для спеціальнихзасобівпересування;

редакціямдержавних і комунальнихперіодичнихвидань, заснованихдержавниминауково-досліднимиустановами, трудовими і журналістськимиколективами;

комунальнимпідприємствам;

громадськиморганізаціям;

благодійним фондам, якізаймаютьсянаданнямгуманітарноїдопомогинаселенню.

Орендна плата у розмірі, встановленомузгідно з абзацом 13 цього пункту, не застосовується у разіорендинерухомого майна для розміщеннязасобівмасовоїінформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україніміжнароднимиорганізаціямиабо за участююридичнихчифізичнихосібінших держав, осіб без громадянства;

в якихпонад 50 відсотківзагальногообсягувипускустановлятьматеріализарубіжнихзасобівмасовоїінформації;

заснованих за участююридичнихабофізичнихосіб, до сферидіяльностіякихналежитьвиробництво та постачанняпаперу, поліграфічногообладнання, технічнихзасобівмовлення.

 1. Розміррічноїорендної плати у разіорендиіншогоокремогоіндивідуальновизначеного майна (крімтранспортнихзасобів, розмірорендної плати за якимивизначаєтьсязгідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїни №483 від 3.06.2020 року), встановлюється на рівні 12 відсотківвідвартостіоб’єктаоренди, з урахуваннямвимогстатті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

У разіякщоіншеокремеіндивідуальновизначенемайнопередається в оренду за результатами проведенняаукціону, орендна плата, розрахованавідповідно до цього пункту Методики, застосовується як стартова на першомуаукціоні.

 1. Якщоорендна плата визначена на підставіцієї Методики (крім пункту 8 Методики) або абзацу четвертого частинисьомоїстатті 18 Закону (орендна плата за базовиймісяць), і при цьомуміж датою визначенняорендної плати за базовиймісяць і датою підписання акту приймання-передавання минуло більшеніж один повнийкалендарниймісяць, то розмірорендної плати за перший місяцьорендивстановлюється шляхом коригуванняорендної плати за базовиймісяць на індексінфляції у місяцях, що минули з дативизначенняорендної плати за базовиймісяць.
 2. Якщоорендна плата визначенавідповіднодо пункту 8 Методики або за наслідкамипроведенняаукціону, орендна плата за січень – грудень року оренди, наступного за роком, на якийприпадає перший місяцьоренди, визначається шляхом коригуванняорендної плати за перший місяцьоренди на річнийіндексінфляції року, на якийприпадає перший місяцьоренди. Орендна плата за січень-груденьтретього і кожного наступного календарного року орендивизначається шляхом коригуваннямісячноїорендної плати, щосплачувалась у попередньомуроці, на середньорічнийіндексінфляції такого року.
 3. Термінивнесенняорендної плати визначаються у договорі.
 4. Розміррічноїорендної плати у разіорендиіншогоокремогоіндивідуальновизначеного майна дипломатичнимипредставництвами, консульськимиустановамиіноземних держав, представництвамиміжнароднихміжурядовихорганізацій в Україні для виконанняфункцій дипломатичного представництва, консульських і статутнихфункційміжнароднихміжурядовихорганізацій в Українівстановлюється на рівні 12 відсотківвартостіорендованого майна за результатами незалежноїоцінки.

У разіукладенняміжурядовихугодрозмір плати за орендунерухомого майна комунальногопідприємстваіззабезпеченняфункціонуваннядипломатичнихпредставництв та консульськихустановіноземних держав, представництвміжнароднихміжурядовихорганізацій в Україні Державного управління справами для виконанняфункцій дипломатичного представництва, консульських і статутнихфункційміжнароднихміжурядовихорганізаційвстановлюється на умовахвзаємності.

 1. За рішеннямміської ради в окремихвипадкахОрендарямможевстановлюватисьзменшенийрозмірорендної плати.

Зменшенийрозмірорендної плати встановлюється на термін, визначений в рішеннісесіїміської ради.

Орендарі, якібажаютьотриматизменшенийрозмірорендної плати, подаютьна адресуорендодавціввідповіднеклопотанняізекономічнимобґрунтуваннямдоцільностізменшеннярозміруорендної плати, пропозиціями про розмір та термінйогонадання. В клопотанні наводиться обґрунтуваннянеможливостісплачуватиорендну плату в повномуобсязі.

Орендодавці у разінаявностіпідстав для йогозадоволення, надсилаютьміськійрадісвоївисновки та пропозиціїщододоцільностівстановленнязменшеногорозміруорендної плати відповідномуорендарю. До висновківдодаютьсякопіїматеріалів, отриманихвідзаявників.

Прийнятерішенняміської ради щодовстановленнязменшеногорозміруорендної плати є підставою для внесеннявідповіднихзмін у договори оренди.

У разіприйняттяміською радою рішеннящодовідмови у встановленнізменшеногорозміруорендної плати, орендодавецьпротягом десяти днів з моменту прийняття такого рішенняписьмовоповідомляє про цеорендаря.

 1. Орендна плата, розрахованазгідно з цією Методикою перераховується:
 • у разі, коли орендодавцем майна виступаєВеликоандрусівська сільська рада Світловодського району Кіровоградської області за майно, щоперебуває на їїбалансі:
 • в повномуобсязіВеликоандрусівської сільської ради;

2) у разі, коли орендодавцем майна виступаєкомунальнепідприємство, заклад, установа, організація Великоандрусівської сільської ради  :

– в повномуобсязікомунальномупідприємству, закладу, установі, організаціїВеликоандрусівської сільської ради за орендунерухомого майна до ___400__кв. м. та іншогоокремогоіндивідуальновизначеного майна;

3)  у разі, коли орендодавцем майна комунальнихпідприємств, установ, організацій, закладіввиступає Великоандрусівська сільська рада Світловодського району Кіровоградської області  –післяперевищення ними зданої в орендуплощі400 кв. м.:

– в повномуобсязікомунальномупідприємству, закладу, установі, організаціїВеликоандрусівської сільської ради , на балансіякогоперебуваємайно;

4) у разіпередачі в орендуєдиногомайнового комплексу:

– 100 % – до бюджету Великоандрусівської сільської ради .

Комунальніпідприємства, заклади, установи, організаціївикористовуютьотримануорендну плату відповідно до затвердженогокошторису, при складанніякогопередбачаютьсявидаткив першучергу на утримання, обладнання та ремонт майна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Методики

Орендні ставки для договоріворенди майна комунальноївласностіВеликоандрусівської сільськоїтериторіальноїгромади, у разіукладення договору з орендаремвідповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

 

Орендарі

Орендна

ставка (річна)

1. Дипломатичніпредставництва, консульські установи іноземних держав, представництваміжнароднихміжурядовихорганізацій в Україні для виконанняфункцій дипломатичного представництва, консульських і статутнихфункційміжнароднихміжурядовихорганізацій (крімдоговорів, орендна плата за якимиврегульованаміжурядовимиугодами)

12

2. Приватнізакладиосвіти, якімаютьліцензію на провадженняосвітньоїдіяльності у відповіднійсфері (крімзакладівосвіти, визначених у пункті 5 цьогододатку)

10

3. Для організації та проведеннянауково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищуєп’ятикалендарнихднівпротягом шести місяців, а такожщодо майна, яке передаєтьсясуб’єктамвиборчогопроцесу з метою проведенняпублічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на періодвиборчоїкампанії

8

4. Для організації та проведеннянауково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарнихднівпротягом одного року щодо кожного орендаря, якщобалансоутримувачем є комунальнепідприємство, установа, організація, щоздійснюєдіяльність з організаціїконгресів і торговельнихвиставок

8

5. Приватнізакладиосвіти, щомаютьліцензію на наданняосвітніхпослуг у сферідошкільноїосвіти, на площі, щовикористовується для наданняліцензованихпослуг

5

6. Державнізакладиосвіти, щочастковофінансуються з державного бюджету та комунальнізакладиосвіти, щофінансуються з місцевого бюджету, якімаютьліцензію на провадженняосвітньоїдіяльності у відповіднійсфері

3

7. НароднідепутатиУкраїни і депутатимісцевих рад для розміщеннягромадськоїприймальні

3

8. Органидержавноївлади та органимісцевогосамоврядування, інші установи і організації, діяльністьякихчастковофінансується за рахунок державного абомісцевихбюджетів

3

9. Релігійніорганізації для забезпеченняпроведеннярелігійнихобрядів та церемоній:

 

 

 

не більш як 50 кв. метрів;

4

для частиниплощі, щоперевищує 50 кв. метрів

7

10. Державні та комунальніпідприємства, установи, організації у сферікультури і мистецтвчигромадськіорганізації у сферікультури і мистецтв (у тому числінаціональнітворчіспілкиабоїх члени підтворчімайстерні)

 

11.   Громадськіорганізаціїветеранів для розміщенняреабілітаційнихустанов для ветеранів:

4

11.  Громадськіорганізаціїветеранів для розміщенняреабілітаційнихустанов для ветеранів:

 

не більш як 100 кв. метрів;

4

для частиниплощі, щоперевищує 100 кв. метрів

7

12. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітейз  інвалідністю для розміщення таких реабілітаційнихустанов:

 

 не більш як 100 кв. метрів;

4

 для частиниплощі, щоперевищує 100 кв. метрів

7

13. Державнівидавництва і підприємствакнигорозповсюдження

4

14. Вітчизнянівидавництва та підприємствакнигорозповсюдження, щозабезпечуютьпідготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотківкнижковоїпродукції державною мовою (за виняткомвидань рекламного та еротичного характеру).

4

15. Музеї, крімзазначених у пункті 8 Методики.

3

16. Громадськіоб’єднанняабозасновані ними навчальнізаклади, щомаютьліцензію на провадженняосвітньоїдіяльності, а такожотримуютьдержавнефінансуваннявідкраїн-членівЄвропейського Союзу.

3

17. Державні та комунальніспеціалізованіпідприємства, установи та закладисоціальногообслуговування, щонадаютьсоціальніпослуги, відповідно до Закону України «Про соціальніпослуги».

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Методики

Найменування

Орендна ставка

 

І. Використанняєдинихмайновихкомплексівкомунальнихпідприємств, їхніхвідокремленихструктурнихпідрозділів

 

 

1. Тютюновоїпромисловості, лікеро-горілчаної та виноробноїпромисловості, радгоспівзаводів (щовиробляютьвиноробнупродукцію)

25

2. З виробництваелектричного та електронногоустаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищноїдіяльності та виставковоїдіяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випускулотерейнихбілетів та проведення лотерей, кольоровоїметалургії, нафтогазодобувноїпромисловості

20

3. Електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічноїпромисловості, чорноїметалургії, зв’язку, швейної та текстильноїпромисловості, ресторанного господарства (крімресторанів), з виробництватранспортнихзасобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічногообробленняматеріалівабоздійсненняіншихоперацій, з виробництвагумових та пластмасовихвиробів, лісовогогосподарства, рибногогосподарства, целюлозно- паперової  промисловості,  переробки   відходів,  видобування

неенергетичнихматеріалів, з наданнядодатковихтранспортнихпослуг та допоміжнихоперацій, паливноїпромисловості, побутовогообслуговування

16

4. Сільськогогосподарства, харчовоїпромисловості (крімлікеро-горілчаної та виноробноїпромисловості), радгоспів-заводів, крім тих, щовиробляютьвиноробнупродукцію), металообробки, освіти, науки та охорониздоров’я, легкої (крімшвейної та текстильної) промисловості, з виробництвабудівельнихматеріалів

12

5. Іншіоб’єкти

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орендні ставки для договоріворенди, строк діїякихпродовжуєтьсявідповіднодо абзацу четвертого частинисьомоїстатті 18 Закону України «Про орендудержавного та комунального майна» та для договорів оренди, що укладаються вперше

ІІ. Використаннянерухомого майна за цільовимпризначенням

Орендна ставка

 

 

1. Розміщення казино, іншихгральнихзакладів, гральнихавтоматів

100

2. Розміщенняпунктів продажу лотерейнихбілетів, пунктівобмінувалюти

45

3. Розміщення:

40

банкоматів

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

        торговельнихоб’єктів з продажу ювелірнихвиробів,  виробів з  дорогоціннихметалів  та дорогоцінногокаміння, антикваріату, зброї

 

 

офіснихприміщеньоператорівтелекомунікацій, якінадаютьпослугирухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерівтелекомунікацій, якінадаютьпослуги доступу до Інтернету

 

4. Розміщення:

30

виробниківреклами

 

саун, турецькихлазень, соляріїв, кабінетівмасажу, тренажернихзалів

 

торговельнихоб’єктів з продажу автомобілів

 

зовнішньоїреклами на будівлях і спорудах

 

5. Організаціяконцертів та іншоївидовищно-розважальноїдіяльності

25

6. Розміщеннясуб’єктівгосподарювання, щопровадятьтуроператорську та турагентськудіяльність, готелів

22

7. Розміщенняантен, технічнихзасобів і антеноператорівтелекомунікацій, якінадаютьпослугирухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерівтелекомунікацій, якінадаютьпослуги доступу до Інтернету

21

8. Розміщення:

20

майстерень, щоздійснюютьтехнічнеобслуговування та ремонт автомобілів

 

майстерень з ремонту ювелірнихвиробів

 

аптек в приміщенняхлікувально-профілактичнихзакладів

 

приватнихзакладівохорониздоров’я

 

суб’єктівгосподарювання, щодіють на основіприватноївласності і провадятьгосподарськудіяльність з медичної практики

 

розміщенняторговельнихоб’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

редакційзасобівмасовоїінформації:

 

рекламного та еротичного характеру

 

тих, щозасновані в Україніміжнароднимиорганізаціямиабо за участююридичнихчифізичнихосібінших держав, осіб без громадянства

 

тих, де понад 50 відсотківзагальногообсягувипускустановлятьматеріалиіноземнихзасобівмасовоїінформації

 

тих, щозасновані за участюсуб’єктівгосподарювання, одним ізвидівдіяльностіяких є виробництво та постачанняпаперу, поліграфічногообладнання, технічнихзасобівмовлення

 

9. Розміщення:

18

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніхбудиночків

 

торговельнихоб’єктів з продажу непродовольчихтоварів, алкогольних та тютюновихвиробів*

 

офіснихприміщень, крімофіснихприміщеньоператорів  телекомунікацій,   якінадаютьпослугирухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерівтелекомунікацій, якінадаютьпослуги доступу до Інтернет

 

 

відділеньбанків, фінансовихустанов, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 

суб’єктівгосподарювання, щонадаютьпослуги, пов’язані з переказом грошей

 

суб’єктівгосподарювання, щопровадятьдіяльність у сфері права, бухгалтерськогообліку та оподаткування

 

10. Розміщення:

15

ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, щоздійснюють продаж товарівпідакцизноїгрупи*

 

ветеринарнихлікарень (клінік), лабораторійветеринарноїмедицини

 

суб’єктівгосподарювання, щопровадятьдіяльність з організаціїшлюбнихзнайомств та весіль

 

складів, крамниць-складів, магазинів-складів

 

приватнихархівнихустанов

 

камер схову

 

стоянок для автомобілів, паркінгів

 

суб’єктівгосподарювання, щопровадятьдіяльність з вирощуванняквітів, грибів

 

11. Розміщення:

12

суб’єктівгосподарювання, щопровадятьвиробничудіяльність

 

комп’ютернихклубів та інтернет-кафе

 

 аптек, ветеринарних аптек

 

рибнихгосподарств

 

шкіл, курсів з навчанняводіївавтомобілів

 

суб’єктівгосподарювання, щоздійснюютьпроектні, проектно- вишукувальні, проектно-конструкторськіроботи

 

інформаційних агентств

 

дипломатичнихпредставництв та консульськихустановіноземних держав, представництвміжнароднихміжурядовихорганізацій в Україні (крімдоговорів, орендна плата за якимиврегульованаміжурядовимиугодами)

 

проведеннявиставокнепродовольчихтоварів без здійсненняторгівлі

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарівпідакцизноїгрупи

 

суб’єктипідприємницькоїдіяльності, щонадаютьосвітніпослугипогодинно, в тому числікурси, тренінги, семінаритощо

 

торговельнихоб’єктів з продажу продовольчихтоварів, крімтоварівпідакцизноїгрупи

 

12. Розміщення:

10

суб’єктівкінематографії, основною діяльністюяких є кіновиробництвоаботехнічнезабезпечення і обслуговуваннякіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєструвиробників, розповсюджувачів і демонстраторівфільмів

 

 

приватних закладів освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти, визначених у пункті 16 цього додатку), а також суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії

 

редакційзасобівмасовоїінформації

10

13. Розміщенняфізкультурно-спортивнихзакладів, діяльністьякихспрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

9

суб’єктівгосподарювання, щоздійснюютьпобутовеобслуговуваннянаселення;

 

громадськихвбиралень;

 

проведеннявиставокобразотворчої та книжковоїпродукції, виробленої в Україні

 

14. Розміщення:

6

об’єктівпоштовогозв’язку на площі, щовикористовується для наданняпослугпоштовогозв’язку

 

суб’єктівгосподарювання, щонадаютьпослуги з перевезення та доставки (вручення) поштовихвідправлень

 

кінотеатрів, бібліотек, театрів

 

15. Розміщення:

5

державних та комунальнихзакладівохорониздоров’я, щочастковофінансуються за рахунок державного та місцевихбюджетів

 

торговельнихоб’єктів з продажу книг, газет і журналів

 

приватнихзакладівосвіти, щомаютьліцензію на наданняосвітніхпослуг у сферідошкільноїосвіти

 

видавництвдрукованихзасобівмасовоїінформації та видавничоїпродукції

 

16. Розміщення:

3

державнихзакладівосвіти, щочастковофінансуються з державного бюджету та комунальнізакладиосвіти, щофінансуються з місцевого бюджету

 

громадськихоб’єднаньабозаснованих ними навчальнихзакладів, щомаютьліцензію на провадженняосвітньоїдіяльності, а такожотримуютьдержавнефінансуваннявідкраїн-членівЄвропейського Союзу

 

 

 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, в тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом

 

організацій, щонадаютьпослуги з нагляду за особами з фізичнимичирозумовимивадами

 

музеїв, крімзазначених у пункті 8 Методики

 

закладівсоціальногозахисту для бездомнихгромадян, безпритульнихдітей та установ, призначених для тимчасовогоабопостійногоперебуваннягромадянпохилоговіку та осіб з інвалідністю

 

закладівсоціальногообслуговування для сімей, дітей та молоді, щоутримуються за рахунокмісцевого бюджету, зокремацентрівсоціально- психологічноїреабілітаціїдітей, соціальнихгуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, соціальнихцентрівматері та дитини, центрівсоціально-психологічноїдопомоги, центрівреабілітаціїдітей та молоді з функціональнимиобмеженнями, центрів для ВІЛ- інфікованихдітей та молоді

 

17.Державні архівні установи, щочастковофінансуються з державного бюджету та комунальніархівні установи, щофінансуються з місцевого бюджету

2

18. Розміщеннятранспортнихпідприємств з:

 

перевезенняпасажирів

15

перевезеннявантажів

18

19. Розміщеннятворчихспілок, творчихмайстерень, громадськихоб’єднань, релігійних та благодійнихорганізацій на площі, що не використовується для провадженняпідприємницькоїдіяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

4

для частиниплощі, щоперевищує 50 кв. метрів

7

20. Іншевикористаннянерухомого майна

15

 

* Передбаченацим пунктом ставка застосовується до всієїплощіприміщення, в якомуздійснюється продаж алкогольних та/аботютюновихвиробів.

 

 Додаток 3 до Методики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівникорендодавця

_____________20__ року

М.П. (у разінаявності)

РОЗРАХУНОК

орендної плати за базовиймісяцьоренди за єдинімайновікомплекси, їхнівідокремленіструктурніпідрозділи

 

Майноперебуває на балансі: Назва підприємства,закладу,установи

                                      

з/п

Назва та

місцезнаходженняоб’єктаоренди

Площаоб’єктаоренди, м2

Вартістьоб’єктаоренди за незалежноюоцінкоюна  “__”              20  року

Орендна ставка*, %

Орендна плата за базовиймісяць

 

 

назва

місяця,

рік

орендна

плата

без

ПДВ**,

грн.

1

2

3

 4

5

6

7

*Орендна ставка визначається на підставіцільовогопризначеннязгідноізДодатком 1 абоДодатком 2 до цієї Методики.

Якщоміж датою визначенняорендної плати за базовиймісяць і датою підписання акту приймання-передавання Майна минуло більшеніж один повнийкалендарниймісяць, то розмірорендної плати за перший місяцьорендивстановлюється шляхом коригуванняорендної плати за базовиймісяць на індексінфляції у місяцях, що минули з дативизначенняорендної плати за базовиймісяць.

** Оподаткуванняорендної плати здійснюєтьсявідповідно до вимог чинного законодавстваУкраїни.

 

Уповноважена особа

орендаря

__________________           _________________________

(підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.  (у разінаявності)