Фото без опису

УКРАЇНА

ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р  І  Ш  Е   Н  Н  Я

від _________  2021 року                                                          № ____                                     

с.Велика Андрусівка 

 

 

 

Про затвердження Положення

про порядок розміщення

зовнішньої реклами на території

Великоандрусівської сільської

територіальної громади

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про рекламу», Постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.11.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», з метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської територіальної громади, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської територіальногї громади (додаток 1).
 2. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства.
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку, з бюджету, фінансів, інвестицій, управління комунальною власністю, транспорту, зв’язку, побутового і торгового обслуговування та регуляторної політики Великоандрусівської сільської ради.

Сільський голова                                                                                  А.РІЗАЄВ

 

 

 

Додаток 1

                                               до  рішення Великоандрусівської

сільської ради

    від_________  року  №_____

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської територіальної громади

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської територіальної громади  (надалі - Положення) розроблене у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 (надалі - Типові правила), і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.
 • Термінологія цього Положення є відповідною до термінології Типових правил.
 • Дія цього Положення поширюється на всю територію Великоандрусівської сільської ТГ, на всі юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ.
 • Дане Положення є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.
 • Розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ з порушенням цього Положення забороняється.

2. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 • Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ встановлюється на підставі норм, визначених даним Положенням, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища.
 • Зовнішня реклама на території Великоандрусівської сільської ТГ розміщується на підставі дозволу, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Великоандрусівської сільської ради (надалі - виконком).
 • Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ регулює правові відносини що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території сільської ради та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.
 • На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території населеного пункту.
 • Зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів і послуг, логотипи можуть наводитися мовою оригіналу. В такому випадку іншомовний знак для товарів і послуг, логотип повинен дублюватися українською мовою. Знаки для товарів і послуг, логотипи українських компаній наводяться виключно українською мовою.
 • Соціальна реклама розміщується на підставах та умовах визначених цим Положенням. Плата за тимчасове користування рекламними засобами, на яких розміщена соціальна реклама, не сплачується.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ

 Для одержання дозволу замовник реклами подає уповноваженій особі заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

До заяви додаються:

 • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см) на якому планується розташування рекламного засобу;
 • ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
 • Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

Ведення контролю за розміщенням зовнішньої реклами та виконанням рішень виконкому щодо розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ради здійснює постійна комісія з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житлово-комунального господарства та комунальної власності (далі – Комісія).

До повноважень Комісії належать:

 • розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, підготовка документів для внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
 • надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
 • підготовка рішення виконкому про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
 • підготовка проекту рішення виконкому щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
 • дозволу на підставі рішення виконкому;
 • Отриману заяву та документи згідно переліку уповноважений орган надає на розгляд до сільського голови, після чого скеровуються на розгляд Комісії.
 • За наявності документів, передбачених п.п.3.1 цього Положення уповноважений представник Комісії реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (надалі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.

Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом сільського голови, скріпленим печаткою Великоандрусівської сільської ради.

Комісія протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет   надання   на    заявлене    місце    зареєстрованого    в установленому порядку дозволу згідно з додатком 3.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Комісія надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

 • Видача дозволу погоджується Комісією з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури − у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

Обласною державною адміністрацією − у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

Утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Власником (утримувачем) об’єктів, в тому числі житлових будинків тощо;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією − у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються Комісією без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження Комісія не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним вище та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури вищезазначені органи надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються на ім’я керівника Комісії.

В разі ненадання такими органами, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

 • Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
 • Комісія протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету сільської ради пропозиції та проект відповідного рішення.
 • Виконавчий комітет сільської ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом сільської ради.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а копія - залишається в уповноваженого представника Комісії для обліку та організації контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості. Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

Комісія протягом десяти робочих днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати Комісії фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, Комісія у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Комісія надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання Комісією послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 • Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється в Договорі на тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами (додаток 4 до цього Положення) з врахуванням тарифів плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ.
 • Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у державній або приватній власності, встановлюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
 • Розмір плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади на території Великоандрусівської сільської ради визначається за формулою:
 • Р = Б х П , де
 • Р – це розмір плати за рекламу в місяць, грн.. Б – базова ставка (таблиця 1)
 • П – площа поверхні рекламної конструкції, м2

№ п/п

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Базова плата      за місяць, у грн.

1.

Щит, що стоїть окремо (білборд) за 1 кв. м. площі поверхні реклами (обидві сторони, при наявності)

М2

50

2.

Щит на фасаді будинку за 1 кв. площі поверхні реклами

М2

30

3.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, тощо за 1 кв. м площі поверхні реклами

М2

30

4.

Сітілайт за 1 кв. м площі поверхні реклами (горизонтальна проекція)

М2

30

5.

Тимчасова виносна спеціальна конструкція з площею поверхні (штендер) за одиницю

М2

30

6.

Світлова реклама

М2

30

 • Розмір плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламного засобу, не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
 • Перегляд тарифів плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ради може проводитися щорічно.

 

5. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 • розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цьому Положенні;
 • розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
 • фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
 • на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
 • нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
 • у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

Забороняється розташовувати рекламні засоби:

 • на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
 • у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, Положення, є вичерпним.

Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

Підключення рекламних засобів до існуючих  мереж  зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

 • Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
 • Контроль за додержанням норм та вимог цього Положення здійснюють виконавчий комітет сільської ради та інші органи відповідно до чинного законодавства.
 • У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням норм та вимог цього Положення, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
 • У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 • Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні норм та вимог цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

6. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

При закінченні терміну дії дозволу або його скасуванні, розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний у десятиденний термін демонтувати спеціальну конструкцію зовнішньої реклами.

Демонтажу підлягають:

 • спеціальні конструкції, власника яких встановити неможливо;
 • самовільно розміщені спеціальні конструкції, дозволи на розміщення яких не видавалися, або дію їх скасовано.

У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог щодо проведення демонтажу самовільно встановленого рекламного засобу або не приведення рекламного засобу у відповідність дозволу та робочому проекту виконком приймає рішення про примусовий демонтаж.

Демонтаж рекламних засобів, які розташовані на об'єктах комунальної власності, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Великоандрусівської сільської ради за поданням Комісії.

Демонтаж проводиться спеціалізованим підприємством, визначеним рішенням виконкому, з подальшим відшкодуванням витрат, пов'язаних з цим, за рахунок коштів осіб, що допустили порушення цих Правил чи іншим способом, що призведе до припинення порушення цих Правил.

Демонтована конструкція зберігається у спеціально відведених місцях, і може бути повернута власнику після сплати вартості робіт по демонтажу і вартості її зберігання згідно підтверджуючих документів.

У разі коли власник демонтованої спеціальної конструкції невідомий, власника не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не витребує її, таке майно визнається безхазяйним і передається у комунальну власність Великоандрусівської сільської ради в порядку, визначеному законодавством.

Повернення демонтованого рекламного засобу розповсюджувачу зовнішньої реклами здійснюється на підставі його письмової заяви довільної форми. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтований рекламний засіб.

Протягом семи днів з дня отримання заяви спеціалізоване підприємство готує розрахунок витрат на проведення демонтажу рекламного засобу та його зберігання й вручає його розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Видача рекламних засобів здійснюється протягом двох днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами плати в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу рекламного засобу.

Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику рекламного засобу, а інший залишається в уповноваженого органу. У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника рекламного засобу.

Повернення рекламних засобів без відшкодування витрат спеціалізованому підприємству на проведення демонтажу не допускається.

Демонтовані рекламні засоби зберігаються протягом 3 місяців з дати проведення демонтажу. Подальше розпорядження рекламними засобами, термін зберігання яких сплинув, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ткриторіальної громади» (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження  строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу у встановленому порядку у відповідності до даного Положення.

7. ВИВІСКИ ТА ТАБЛИЧКИ

 Вивіски чи таблички:

 • повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
 • не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;
 • площа поверхні не повинна перевищувати 3кв.метрів.

Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Положення, здійснюється у разі:

 • припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-підприємця;
 • невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
 • порушення благоустрою території.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

 Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

 • виконати роботи з встановлення рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламо розповсюджувач зобов’язаний їх відновити протягом п’яти днів після встановлення рекламного засобу. При неможливості відновити озеленення рекламо-розповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість у встановленому порядку;
 • забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та проектно- технічній документації, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.
 • демонтувати рекламний засіб, на який закінчився дозвіл, на який не був продовжений дозвіл, на який був скасований дозвіл, протягом десяти днів з дати прийняття відповідного рішення. Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом десяти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, у встановленому порядку.

Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Великоандрусівської сільської ради та її виконавчого комітету.

Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

Великоандрусівський сільський голова                                                                   А.РІЗАЄВ

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення

Керівнику робочого органу

(виконавчий орган сільської ради)

                          р. N     

ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

Заявник

____________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника

____________________________________________________________________________

(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи_________________________

або ідентифікаційний номер фізичної особи                                             

Телефон (телефакс)                                                                                     

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на____________________________________________________________________

        (літерами)

Перелік документів, що додаються                                                                                       

Заявник

або уповноважена ним особа

                           

(підпис)

                                       

(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток 2 до Положення

 

1

Вхідний номер заяви

 

2

Дата подання заяви

 

3

Реєстраційний номер заяви

 

4

Дата реєстрації заяви в журналі

 

5

Для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

 

6

Кількість сторінок у поданих документах

 

7

Підпис особи, на яку покладено реєстрацію документів

 

9

Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строк дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу

 

10

Результати розгляду заяв на продовження строку дії або переоформлення дозволу

 

11

Дата і номер рішення про скасування дозволу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Положення

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

 

Виданий                  20         р. на підставі рішення                                                            

(дата видачі)

Виконавчого комітету Великоандрусівської сільської ради №                                                      

(виконавчий орган сільської ради, дата і номер рішення)

_______________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу                                                               

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу                                             ______________________________________________________________________________ 

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

 

Ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу

  

 

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Відповідальний за топогеодезичне знімання                                                            М. П   

 (підпис)                                                                                                (ініціали та прізвище)

 

Керівник робочого органу

 

           

 

                                          

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

   

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

 

 

Керівник робочого органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток 4 до Положення

ДОГОВІР №     

про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

 

с. Велика Андрусівка                                                                                  «       »                 20_ р.

Великоандрусівська сільська рада рада, в особі сільського голови РІЗАЄВА Аріфа Тофіковича (надалі «ВЛАСНИК»), що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони,

і                                                                                                                           _________________

                                                                                                                                       , у подальшому «КОРИСТУВАЧ», що діє на підставі ________________________________з другої сторони,

уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Власник надає Користувачу в тимчасове користування місця для розташування рекламних засобів, а Користувач розташовує рекламні засоби у відповідності до вимог «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ» та виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, а також здійснює оплату за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

1.2. Всі необхідні відомості щодо місця розташування рекламного засобу та його конструкції наводяться в дозволі на розміщення зовнішньої реклами, який є невід’ємною частиною цього договору.

1.3. Строк тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу становить _______.

2. Права та обов’язки Сторін договору.

2.1.Власник має право:

2.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Користувачем чинного законодавства з питань зовнішньої реклами, Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території  Великоандрусівської сільської ТГ, положень цього договору.

2.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій Користувачем.

2.1.3. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку передбачених чинним законодавством України.

2.1.4. Вимагати внесення змін до умов Договору згідно вимог діючого законодавства.

2.2.Власник зобов’язується:

2.2.1. Не надавати місце у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволу «Користувача».

2.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ.

2.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.

2.3. Користувач має право:

2.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданого дозволу.

2.3.2. Використовувати надане йому місце для розміщення на ньому рекламних засобів з дотриманням положень цього договору та Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської ТГ.

2.4. Користувач зобов’язаний:

2.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Законів України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», відповідних Правил розміщення зовнішньої реклами.

2.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.

2.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами по розрахунковим тарифам, що діють на день сплати.

2.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.

2.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.

2.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини Користувача.

2.4.7. Демонтувати в 5-денний термін спеціальні конструкції, по  закінченню терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.

2.4.8. Після отримання Користувачем дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності проводиться незалежно від того використовує його Користувач, чи тимчасово не використовує.

2.4.9. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану.

2.4.10. У тижневий термін листом повідомити Власника про зміни адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.

3.Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу 

3.1. За тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу Користувач сплачує плату у розмірі             грн. (                                                     грн. коп.) на рік до місцевого бюджету.

3.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування вноситься щомісячно, рівними частками , протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Внесення плати за майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року. У разі визначення Договору недійсним одержана плата за фактичний строк користування місцем розташування рекламного засобу не повертається.

3.3. Нарахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється з моменту реєстрації дозволу робочим органом виконкому.

 

4. Відповідальність сторін.

4.1. У разі порушення своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим договором.

4.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків Користувач за цим договором несе наступну відповідальність:

4.2.1. У разі несвоєчасної оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу Користувач сплачує, за кожний прострочений день, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня. Кошти зараховуються до місцевого бюджету.

4.2.2. У випадках порушень правил благоустрою Великоандрусівської сільської ради, «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території  Черкаської селищної ради ТГ», користувач, несе адміністративну відповідальність згідно з законодавством.

5. Демонтаж та переміщення рекламного засобу.

5.1. Демонтаж рекламного засобу після закінчення строку тимчасового користування місцем розташування, а також у разі дострокового розірвання договору здійснює   Користувач в денний термін. У разі невиконання демонтажу Користувачем  в  зазначений  термін,  демонтаж  здійснюється  в  порядку, встановленому «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Великоандрусівської сільської територіальної громади».

5.2. У разі переміщення рекламного засобу на нове місце в зв’язку з ремонтом, будівництвом, реконструкцією місця розташування, поновлення користування попереднім місцем здійснюється згідно з чинним законодавством. У разі відмови від переміщення рекламного засобу збитки Користувачу не відшкодовуються.

6. Строк дії договору та умови його здійснення.

6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «                      »_        20       р.

6.2. Договір може бути змінений чи доповнений у зв’язку зі зміненням актів законодавства, інших нормативно-правових актів.

                                            7. Дострокове розірвання договору.

7.1. Договір може бути розірваний достроково Власником:

7.1.1. У разі скасування в установленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами у випадках:

- невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом 6- ти місяців;

- не переоформлення дозволу в установленому порядку;

7.2. У разі несплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу протягом 2-х місяців після закінчення встановленого строку платежу, Власник повідомляє в письмовій формі Користувача про намір розірвання договору не пізніше, ніж за 7 днів до дати розірвання договору. Користувач повинен не пізніше    днів після дати  розірвання  договору  здійснити  демонтаж  рекламного засобу за актом демонтажу, відновити пошкоджені елементи благоустрою та погасити всю заборгованість з виплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за весь період фактичного користування.

7.3. Договір може бути розірвано достроково Користувачем у разі скасування дозволу за письмовою заявою Користувача у зв’язку з його відмовою від подальшого розташування рекламного засобу.

7.4. У разі відмови від подальшого користування місцем розташування рекламного засобу (розміщення зовнішньої реклами) Користувач повинен:

- надати письмову заяву про скасування дозволу у зв’язку з цією відмовою;

- протягом        робочих днів з моменту прийняття виконкомом міської ради рішення про скасування дозволу здійснити демонтаж рекламного засобу за актом демонтажу, з відновленням пошкоджених елементів благоустрою та погасити всю заборгованість виконкому з оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за весь період фактичного користування.

8. Форс-мажор.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору, якщо це невиконання або неналежне виконання було викликано обставинами непоборної сили, які сторони не були спроможні ані передбачити, ані запобігти.

9. Вирішення спорів.

Спори, що виникають за цим договором або у зв’язку з ним, вирішуються у встановленому законом порядку.

10. Прикінцеві положення

Договір складений у 2-х автентичних примірниках українською мовою та має однакову юридичну силу.

11. Юридичні адреси і підписи сторін

  

«ВЛАСНИК»

«КОРИСТУВАЧ»

   
   
   
   

 

 

 

 

Секретар Великоандрусівської сільської ради                                  Я. БІЛОШАПКА