ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛ

ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2021 РІК

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма соціально-економічного і культурного розвитку сіл Великоандрусівської  сільської ради на 2021 рік розроблена на основі положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування» , «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  «Про планування і забудову територій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», з урахуванням  науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами.

Програма є комплексною системою завдань та способів їх виконання на 2021-23 роки, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку  громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, культурного і духовного розвитку, прогнозує динаміку основних показників.

 Виконання зазначених пріоритетних завдань  сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій. У процесі виконання.

 Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Великоандрусівськоюсільською радою за поданням депутатів, комісій сільської ради, членів виконкому та жителів сіл.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками  року.

Враховуючи підсумки 2020 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку населених пунктів громади у 2021 році мають бути:

            - скоординована робота сільської ради, її виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчально-виховних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя;

            - створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

            - збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

            - підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

            - підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток установ освіти, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;

            - спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження населених пунктів ради та підвищення доходів жителів сіл, створення умов для розвитку аграрного сектору;

            - активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг;

            - розв’язання екологічних проблем, здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;

            - сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

            - забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті села:

            - забезпечення населення якісними комунальними послугами;

            - розвиток транспортної інфраструктури: вивчення і розробка  автобусних маршрутів  з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів села.

 

       Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів вільного залишку, субвенцій з інших бюджетів, коштів підприємств та інвесторів.

 

                  2. Аналіз прогнозованих фінансових надходжень на 2021 рік

 

         Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення і збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

У 2021 році по Великоандрусівській сільській раді планується одержати доходи  в  сумі  70864700_грн. Доходи  загального  фонду   становитимуть 70739700  грн., спеціального 125000  грн.У 2021 році буде продовжена  робота щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та сприяння своєчасному надходженню фінансових ресурсів до бюджету сільської ради.

 

 

3. Основні завдання

 

I. Соціальна сфера

            Для збереження і відродження сіл, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання Великоандрусівською сільською радою  передбачено здійснення ряд практичних заходів, а саме:

 

            1.1. Поліпшення демографічної ситуації на селі

            Населення села переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. В даний час в селі  мешкають пенсіонери, що складає більшу частину від загального числа жителів територіальної громади. Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У населених пунктах сільської ради реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

            Люди похилого віку, які проживають в населених пунктах територіальної громади, є об’єктами підвищеної уваги та турботи зі сторони сільського виконавчого і розпорядчого органу.

            Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

            Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями у 2021-23 роках передбачається:

            -  забезпечення підтримки сімей з дітьми;

            - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

            - запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї;

            - забезпечення підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок коштів сільського бюджету;

            - подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності;

            - реалізація комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, виконання екологічних програм, задоволення населення якісною питною водою, продуктами харчування. сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив;

            - забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час;

           

 

                     1.2. Зайнятість населення та ринок праці

            У рамках обласної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, «детінізації» зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;

- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

 

 

            1.3. Доходи населення та заробітна плата

            У рамках забезпечення та реалізації стратегії подолання бідності розвиток соціальної сфери діяльності сільської ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.

            Протягом у 2021-23 років передбачається здійснити такий комплекс заходів:

            - впровадження постійного контролю за рівнем оплати праці на підприємствах, в фермерських господарствах, серед підприємців розташованих на території села, з метою недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;

            - забезпечення роботи засідань виконавчого комітету сільської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, де заслуховуватимуться відповідальні особи та керівники господарств, підприємці, які не забезпечили своєчасну виплату заробітної плати;

            - проведення моніторингу укладення колективного договору на підприємствах , які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам.

 

1.4. Соціальне забезпечення

            З метою соціального захисту най вразливіших верств населення в межах реалізації заходів, передбачених програмою забезпечення реалізації стратегії подолання бідності, планується:

            - надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільш її потребують;

            - сприяння забезпечення населення різними видами пільг та державних соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету;

            - сприяння забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

            - проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування та наданням матеріальної (грошової) і натуральної допомоги;

            - надання  адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в оформленні житлової субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу.        

 

 Соціальний захист населення, в т.ч.людей похилого віку, ветеранів ВВВ, учасників АТО - є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики і передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій, вжиття заходів щодо залучення трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

  Передбачити в бюджеті сільської ради кошти на виділення матеріальної допомоги на лікування малозабезпечених верств населення,учасників ВВВ, АТО, поліпшення соціально-побутових умов, реабілітацію, забезпечення санаторно-курортного відпочинку, гідне поховання учасників бойових дій,  (придбання ритуальних матеріалів, пам'яток, організацію поминального обіду, забезпечення транспортом, і інші ритуальні послуги)  в сумі 200000 грн. загального фонду бюджету, а також використовувати кошти цільового фонду, створеного органом місцевого самоврядування для виділення матеріальної допомоги нужденним населенню, ветеранам ВВВ, учасникам бойових дій АТО в розмірі 50000 грн.

Види адресної соціальної допомоги

 

Видиадресноїсоціальноїдопомоги

Середнійрозміргрошовоїдопомоги на одну особу грн

Очикуюча кількість чол.

Всього сума витрат

(грн.)

1.

2.

3.

4.

 Одноразова матеріальнадопомога на лікування по життєво-важливимпоказникамтяжкохворихмалозабезпеченихгромадян і інвалідів

5000

20

100000

оплата ритуальнихпослуг на похованнямалозабезпеченихгромадян

5000

5

25000

Одноразова матеріальнадопомогаінвалідам на вирішення соціально-побутових питань

3000

20

60000

Одноразоваматеріальнадопомогавійськовослужбовцям, якіберуть участь в АТО

2500

10

25000

Матеріальна допомога учасникам бойових дій та членам їх сімей

500

100

50000

Всього:

 

 55

250000

 

Утримувати територіальний відділ для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання або денного перебування з дотриманням законності, захисту прав людини, на принципах системності, комплексності, та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційності, відповідальності, дотримання етичних норм під час надання послуг незахищених категорій населення. Виділити з бюджету сільської ради кошти на ці цілі в сумі до 2950000грн.

1.5.Підтримка сім'ї, дітей та молоді.

      В ході економічного і соціального реформування з'явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Перш за все,цестосуєтьсядемографічноїситуації, репродуктивного здоров'я, економічного стану сімей, сімейногобезробіття, вихованнядітей в сім'ї і їхнавчання. Вимагаютьвирішенняпроблемипрофесійноїпідготовки, продуктивної

зайнятості, охорони здоров'я, соціального забезпечення. В останні роки спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей.

      В цілому діяльність соціальної служби характеризується стабільним рівнем забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг на території сільської ради, в першу чергу, категоріям дітей, молоді, сімей, які опинилися в складних, проблемних або кризових ситуаціях. З метою збереження сімейнихвідносин, надання соціальної підтримки сім'ям, які потребують допомоги, запобігання ранньому соціальному сирітству, реалізується соціальна програма.

Програма підтримки сім'ї та молоді передбачає протягом року організовувати планові та позапланові виїзди в сім'ї, що знаходяться під соціальним наглядом. Надаватидопомогу у виглядіподарунківсім'ям, якіперебувають у важкихжиттєвихситуаціях до свят День Святого Миколая, День сім'ї, День знань, День захисту дітей, День інваліда. Здійснювати святкування і надання подарунків для дітей всіх вікових груп до Новорічних та Різдвяних свят.

      Основні завдання та заходи сільської ради по соціальної політики для дітей, молоді та молодих сімей на 2021 р.:

- Подолання негативних тенденцій відтворення населення;

- Допомога малозабезпеченим та кризовим сім'ям.

 -Всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейног ожиття;

- Введення правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичноїсистеми з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім'ї;

- Забезпечення соціальнихз аходів, спрямованих на вихід сімей зі складних життєвих обставинах;

- Поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім'ї  та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я;

- Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук і виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- Забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- Сприяння дотриманню державних гарантій дітей, влаштованих до прийомних сімей та під опіку або піклування громадян;

- Попередження соціального сирітства.

-Забезпечення патріотичного, психічного, фізичного і соціально-етичного стану молоді.

 Передбачити фінансування вище згаданих заходів в сумі 150000 грн. протягом 2021року з сільського бюджету Великоандрусівської сільської ради

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

2.1. Поліпшення середовища життєдіяльності, розвиток житлово-комунального господарства, інфраструктури, благоустрій сіл

 

Для  поліпшення якості житлово-комунальних послуг для населення  та подальшого поліпшення  благоустрою території Великоандрусівської сільської ради провести ряд заходів:

-залучення інвестиційдля реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з усіх джерел,

-проведення  заходів з  озеленення вулиць, парку, вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам,

-проводити обкоси узбіч доріг і паркової зони, упорядкування території сіл,

- утримання в належному вигляді пам'ятників воїнам Великої Вітчизняної війни, обелісків загиблих, громадських кладовищ, ринкових майданчиків, несанкціонованих звалищ побутових відходів населення,

- організація збору та вивезення твердих побутових відходів,

-облаштування та здійснення ремонту дитячих та спортивних майданчиків,

-утримання в належному стані автобусних зупинок у населених пунктах,

-облаштування місць відпочинку населення,

- ремонт адмінбудівель та установ Великоандрусівської сільської ради,

- забезпечити функціонування вуличного освітлення, проводити подальшу установку таймерів регулювання включення освітлення, що сприяє економії електроенергії, заміну електроламп,  світильників, технічний нагляд та ремонт  електромережі вуличного освітлення,

- проводитиподальшийпоточний ремонт дорігнаселенихпунктів території громади,

 утримувати в належномувиглядіузбіччядоріг,

-Здійснювати очистку доріг,

 Передбачити в бюджетісільської ради для проведенняданихзаходів виділення фінансових ресурсів в сумі1000000грн.

          З метою  співфінансування громадських робіт разом з Світловодським МРЦЗ по благоустрою населених пунктів сільської ради виділити  з загального фонду сільського бюджету кошти в сумі 160000грн.

 

     2.2З метою безперебійного забезпечення населення питною водою  здійснити заходи щодо забезпечення  діяльності водопроводно-каналізаційного господарства Великоандрусівської сільської ради, а саме:

  -поточний  та капітальний ремонт системи

  - встановлення приладів обліку води,

  - придбання обладнання, оформлення дозвільних документів, технічної документації. Передбачити кошти на  фінансування даних заходів в сумі 100000грн.

 

                2.3. У сфері дорожнього  господарства.

Для вирішення проблем утримання, поточного ремонту, ямкового ремонту, будівництва та реконструкції доріг на території сільської ради, з метою забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села, утримання в належному вигляді узбіччя доріг передбачити в бюджеті виділення грошових ресурсів в сумі 500000 грн.

 

2.4.У сфері освіти.

        У галузі освіти буде забезпечено право громадян на отримання шкільної та дошкільної освіти,  зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення галузі. Передбачити  на утримання закладів освіти кошти в сумі 52113000,00.грн.,з них 52000000 грн. загального фонду, в т. ч. за рахунок державного бюджету 29285800 грн., та спеціального фонду 113000 грн. для утримання Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад» , Глинське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад» та комунальний заклад  ліцей «Надія», дитячий садок с. Глинське, дитячий садок с. Григорівка.

 

        Сприяти оздоровленню дітей в літній період в оздоровчому комплексі при  навчальних закладах.

Забезпечити утримання центру дитячо- юнацької творчості (ЦДЮТ).Основні виховні завдання центру полягають в забезпеченні потреб особистості дітей в самореалізації, підвищенні інтелектуального, духовного, фізичного, емоційного рівня вихованців шляхом їх участі у різних видах творчої діяльності; формуванні соціально-значущих інтересів молоді, національної самосвідомості і громадської активності; сприянні професійному самовизначенню, володіння народними ремеслами, участі у культурному житті суспільства, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді.

В закладі створити всі умови для гармонійного розвитку особистості, її творчого та інтелектуального потенціалу в вільний від навчання час, задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні, пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань. Визначити фінансування  з сільського бюджету на утримання ЦДЮТ в сумі 200000 грн.

 Забезпечити видатки в сумі до 2300000 грн. на утримання комунальної установи «Центр з обслуговування закладів та установ Великоандрусівської сільської ради», для вирішення питань матеріально- технічного забезпечення закладів освіти, культури, територіального відділу.

Предбачити в бюджеті сільської ради витрати на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям , позбавлених батьківського  піклування в сумі 15000грн.

 

2.5.У сфері ринкових перетворень.

       У сфері ринкових перетворень сприяти створенню сприятливих у розвитку об'єктів підприємницької діяльності різних форм власності та ефективних власників сільськогосподарського виробництва. Для починаючих  фермерів і іншим сільгоспвиробникам на перші роки сприяти надавати землю і на пільгових умовах.

 

2.6. У сфері культури.

        У галузі культури головним завданням є збереження та належне утримання закладів культури, буде забезпечене функціонування всіх  Будинків культури , сільських клубів, бібліотек та музею на території сільської ради. На забезпечення діяльності бібліотек передбачити кошти в сумі до 950000грн, будинків культури, клубів та інших клубних заходів до 3400000грн., на утримання музею до 607000грн., разом  в сумі 4957000 грн.

        Пріоритетними напрямками соціально – економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в селі, поліпшення естетичного та спортивного виховання молоді. Відновлення  гуртків та творчих колективів.Передбачається проводити цілий ряд заходів серед яких концерти, театралізовані свята, виставки конкурси. Домагатися залучення дітей і підлітків до участі в гуртках художньої, самодіяльності, сприяти розвитку спорту на селі. Буде забезпечено умови для проведення загальносільських свят: «День села», «Вечір зустрічі з випускниками»,  День захисту дітей, Різдвяні свята, День Перемоги, День Незалежності та інші . Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організації дозвілля й урізноманітнення  форм культурного обслуговування населення села.

Також передбачається  і надалі посилення ролі фізичного виховання. На 2021 рік заплановано участь збірних команд села в районних змаганнях з таких видів спорту як, легка атлетика, футбол,  багатоборство.  Планується по можливості продовжити роботу по  залученню спонсорських коштів для підтримки футбольної команди.

 

2.7.У сфері сільського господарства та  земельних відносин (землеустрою).

       У 2021 році у сфері сільського господарства та земельних відносин планується  здійснити такі заходи:

- сприяти впровадженню науково обґрунтованих сівозмін з метою недопущення подальшого виснаження землі;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель;

- встановленню меж населених пунктів та виготовлення генеральних планів населених пунктів сільської ради; на дані цілі передбачити кошти в сумі 200 000 грн.

       Першочерговим завданням агропромислових підприємств громади на 2021 рік є нарощування обсягів виробництва, збереження аграрного потенціалу.

       Приріст виробництва зерна буде здійснено  за рахунок збільшення урожайності зернових культур.

 

2.8. У сфері духовного розвитку.

       Розбудова суверенної демократичної правової  держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради в 2021 році буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми в частині розвитку духовності буде здійснюватись шляхом:

        - координації та сприяння активізації  роботи НВК, будинків культури , сільських клубів, бібліотек, громадських організацій спрямованої на впровадження  в суспільну свідомість здорового способу життя, християнських цінностей, збереження та вивчення місцевої культури та духовної спадщини;

       - пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів, популяризація спортивно-туристичних заходів.

        Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення села, особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення. Збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня  соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності. Дозволить також збагнути такі складні періоди в житті держави, як голодомор 1932-1933 років. Поширення духовної інформації зумовить необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно-спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства.

 

 

2.9.У сфері охорони природи, поліпшення екологічного стану населених пунктів.

      У сфері природоохоронної діяльності  забезпечити зменшення забруднення довкілля, здійснення водовідведення під час повені та сильних дощів, ремонт та будівництво дренажних канав, покосу карантинних бур'янів. Сприяти створенню заповідних територій, посадці дерев кущів на площах, непридатних для сільськогосподарського призначення. Вирішувати питання відведення земельної ділянки під розташування сільського сміттєзвалища  та здійснювати заходи по упорядкуванню стихійних сміттєзвалищ. На вищевказані заходи планується використати кошти в сумі 120000 грн.

 

2.10.У сфері розвитку споживчого ринку.

       Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує зайнятість населення та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету сільської ради.

        В  2021 році продовжиться робота, спрямована на підтримку ринкових реформ, захист прав споживачів, упорядкування розміщення торгових об’єктів, посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства при здійсненні закупівлі та продажу товарів, правил торгівлі, наявності сертифікатів на товари, створити сприятливі умови для реалізації товарів власного виробництва. З метою здешевлення товарів, підтримувати роботу торгівельних майданчиків. Надавати сприятливі умови для роботи об'єктів соцкультпобуту.

 

2.11. У справах неповнолітніх.

         Службою у справах неповнолітніх буде проводитися робота по запобіганню дитячій бездоглядності, організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Забезпечуватися умови для здобуття обов'язкової середньої освіти дітям, особливо з малозабезпечених і неблагополучних сімей.

 

2.12. У сфері охорони громадського порядку та протипожежної безпеки населення

          Працювати в рамках програми по охороні громадського порядку. Дільничному інспектору постійно проводити профілактичну роботу по запобіганню злочинності, правопорушень. Працювати в тісному контакті з інспекцією в справах неповнолітніх, загоном охорони громадського порядку, адміністративною комісією сільської ради. З метою забезпечення протипожежної безпеки  на території сільської ради  планується передбачити  утримання місцевої пожарної частини. На ці цілі виділити з бюджету кошти в сумі 500000грн.

2.13. У сфері медичного обслуговування.

Стан здоров’я населення  характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально-економічного розвитку. Тому  одним з основних напрямів діяльності виконкому сільської ради буде задоволення потреб населення в отриманні якісних медичних послуг.

        Нинішня мережа медичних закладів в основному задовольняє потребу в них населення громади. Разом з тим, є необхідність в рамках програми підтримки функціонування закладів охорони здоров’я,виділити кошти з бюджету сільської ради в 2021 році в сумі 2000 000 грн. на утримання КНП «Центр первинної  медіко-санітарної допомоги Світловодської районної ради Кіровоградської області».

 

2.14. У сфері охорони праці.

        Удосконалювати організаційну роботу з питання поліпшення умов охорони праці в сільській раді та організаціях, підпорядкованих їй. Посилити контроль за станом охорони праці, за додержанням законодавства у цій сфері. Постійно проводити навчання відповідального за охорону праці в сільській раді.

===================================================================

2.15. У сфері транспорту та зв’язку. 

        Підвезення  пасажирів  до населених пунктів здійснюється   приватними підприємствами.

         Перевезення пасажирів здійснюється щоденно.

Розробити транспортну мережу  з урахуванням побажань жителів населених пунктів.

 Перевезення пасажирів автобусами на приміських маршрутах здійснюється на конкурсній основі.