Оприлюднено 25.09.2021 року

Аналіз

регуляторного впливу до проєкту рішення Великоандрусівської сільської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Великоандрусівськоїсільської територіальної громади та пропорції її розподілу»

 1. Визначення проблеми

Частиною другою статті 17 Закону Українивід 03 жовтня 2019 року  № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (надалі – Закон) визначено, що у разіпередачі майна в оренду без проведенняаукціонуорендна плата визначаєтьсявідповідно до Методики розрахункуорендної плати, яка затверджуєтьсяКабінетомМіністрівУкраїнищодо державного майна та представницькими органами місцевогосамоврядування – щодокомунального майна.

Слідвідмітити, що у зв’язку з введенням в дію Закону Методика розрахункуорендної плати та пропорціїїїрозподілу, затвердженапостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 04 жовтня 1995 р. № 786, дієлише в частині, яка не суперечитьвимогам Закону. Крім того, Законом не передбаченонаявністьсаметакої методики, передбаченанаявність Методики розрахункуорендної плати за державнемайно.

З огляду на зазначене, постала потреба в розробленнівідповідного нормативного акта, оскількизаконодавчо не передбачено методику для комунального майна та пропорціїрозподілуорендної плати.

Великоандрусівською сільською радою Олександрійського (Світловодського) району Кіровоградськоїобласті (надалі – Великоандрусівська сільська рада) розробленопроєктрішенняВеликоандрусівської сільської ради «Про затвердження Методики розрахункуорендної плати за майнокомунальноївласностіВеликоандрусівської сільськоїтериторіальноїгромади та пропорціїїїрозподілу» (надалі – проєкт акта, рішення), якимвизначатимуться:

 • формулирозрахункумісячноїорендної плати;
 • чіткаметодологіярозрахункупогодинної/добовоїорендної плати;
 • форма розрахункуорендної плати;
 • орендні ставки для орендарів, якімають право на отримання майна в оренду без аукціону;
 • орендні ставки для орендарів, якімають право на продовження договору орендивідповідно до законодавства, яке булочинним до набраннячинності Законом.

Основнігрупи (підгрупи), на які проблема справляєвплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Великоандрусівська сільськатериторіальна громада

+

Суб’єктигосподарювання,

+

 

у тому числісуб’єкти малого

підприємництва

+

   

Цілірегулювання

Цілямирегулювання є забезпеченнявиконанняприписів Закону Українивід 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створенняєдиних правил для учасниківоренднихвідносин (орендаря та орендодавця) та чіткихмеханізміврозрахункуорендної плати (річної, місячної, добової, погодинної).

 • Визначення та оцінкаальтернативнихспособівдосягненняцілей
 1. Альтернатививизначено з огляду на вимоги Закону Українивід 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», якиминадано право органам місцевогосамоврядуваннязатверджувати Методику розрахункуорендної плати щодокомунального майна.

Вид альтернативи

Описальтернативи

Альтернатива 1

Залишитичиннийрегуляторний акт (Методика розрахункуорендної плати за майнокомунальноївласностітериторіальноїгромади в особіВеликоандрусівської сільської ради та пропорціїїїрозподілу).

Невідповідністьвимогам Закону Українивід 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна». Альтернатива є недоцільною.

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акта.

Відповідністьвимогам Закону Українивід 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Найбільшдоцільна альтернатива.

 1. Оцінкавибранихальтернативнихспособівдосягненняцілей.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Чинна Методика не відповідатиме  положенням  Закону Українивід 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», та не вирішуєпроблеми, щосклалася.

Альтернатива 2

Забезпеченнявиконаннядоговірнихвідносин, надходженькоштіввідоренди майна.

Забезпеченняпрозорості та доступності Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна.

відсутні

Оцінкавпливу на сферу інтересівВеликоандрусівської сільськоїтериторіальноїгромади

Оцінкавпливу на сферу інтересівсуб’єктівгосподарювання.

Припущено, щокількістьсуб’єктівгосподарювання (орендарікомунального майна), щомаютьвиконативимогирегулювання, становитиме 56.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Незабезпечення:виконаннядоговірних умов, визначення прав та обов’язківсторін.

Альтернатива 2

Відкритістьпроцедури, прозорістьдійорганівмісцевогосамоврядування при вирішенніпитань, пов’язаних з підтримкоюдіяльностікомунальнихпідприємствміської ради.

відсутні

ВИТРАТИ

на одного суб’єктагосподарювання малого підприємництва, яківиникаютьвнаслідокдії регуляторного акта

 

№ з/п

Витрати

За перший рік

За п’ятьроків

1

Витрати на придбанняосновнихфондів (обладнання та приладів) та їхутримання,  грн.

0,00

0,00

2

Податки та збори, змінаїхрозміру, грн.

0,00

0,00

3

Витратиізведенняобліку, підготовки та поданнязвітностідержавним органам, грн.

0,00

0,00

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафнихсанкцій, виконаннярішень/приписівтощо), грн.

0,00

0,00

5

Витрати на отриманняадміністративних та іншихпослуг, грн.

0,00

0,00

6

Інше, грн.

0,00

0,00

7

РАЗОМ (сума рядків 1+2+3+4+5+6)

0,00

0,00

8

Кількістьсуб’єктівгосподарювання, на яких буде поширенорегулювання, од.

56

9

Витратисуб’єктівгосподарювання на виконаннярегулювання

0,00

0,00

Сумарнівитрати за альтернативами

0,00

0,00

Альтернатива 1

0,00

0,00

Альтернатива 2

0,00

0,00

 1. Вибірнайбільш оптимального альтернативного способу досягненняцілей

Рейтинг

результативності (досягненняцілейпід час вирішенняпроблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною

системою оцінки)

Коментаріщодоприсвоєннявідповідного балу

Альтернатива 1

1

Збереження чинного регулювання не даєзмогидосягнути мети регулювання, визначеної у пункті 2.

Альтернатива 2

4

Є найбільшприйнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання та встановитьєдиніметодологічніпідходищодорозрахункуорендної плати під час передачі майна комунальноївласності без проведенняаукціону.

 1. Механізми та заходи, якізабезпечатьрозв’язаннявизначеноїпроблеми
 2. Механізмдії регуляторного акта.

Відповідно до Закону передача майна в орендувідбувається на аукціоні. При цьомустаттею 15 Закону передбаченівиключення з цьогозагального принципу – певнікатегоріїорендарівмають право на укладення договору оренди без аукціону.

Чинну Методику розрахункуорендної плати за майнокомунальноївласностітериторіальноїгромади в особіВеликоандрусівської сільської ради та пропорціїїїрозподілу, затвердженурішеннямсільської ради від 28квітня 2021 року № 361, буде визнано такою, щовтратилачинність.

 1. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для розв’язання проблем, визначених у розділі І, передбачаєтьсявизначитичіткиймеханізмвпорядкуванняпроцедури контролю.

Великоандрусівській сільській раді для впровадженнявимогрегулюваннянеобхідно:

 • забезпечитиінформування про вимоги регуляторного акта суб’єктівгосподарювання;
 • організувативиконаннявимогрегулювання.

Суб’єктамгосподарювання для впровадженнявимогрегулюваннянеобхідно:

 • ознайомитися з вимогамирегулювання;
 • організувативиконаннявимогрегулювання.
 1. Оцінкавиконаннявимог регуляторного акта залежновідресурсів, якимирозпоряджаютьсяорганивиконавчоївладичиорганимісцевогосамоврядування, фізичні та юридичні особи, якіповинніпроваджуватиабовиконуватицівимоги

Запропонованийпроєкт регуляторного акта не передбачаєбюджетнихвитрат на регулювання.

 

 • Обґрунтуваннязапропонованого строку дії регуляторного акта

Строк діїзазначеного регуляторного акта необмежений з можливістювнесеннязмін.

 • Визначенняпоказниківрезультативностідії регуляторного акта

В результатівпровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

 • розмірнадходженьорендної плати;
 • кількістьсуб’єктівгосподарювання та/абофізичнихосіб, на якихпоширюватиметьсядія акта;
 • рівеньпоінформованостісуб’єктівгосподарювання та/абофізичнихосібстосовноосновнихположень регуляторного акта.
 1. Визначення заходів, за допомогоюякихздійснюватиметьсявідстеженнярезультативностідії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта Великоандрусівською сільською радою буде здійснюватисябазове, повторне та періодичневідстеженняйогорезультативності.

Базовевідстеженнярезультативності акта буде здійсненопіслянабраннячинностіцим актом шляхом обробленнярезультатів, але не пізніше дня, з якогопочинаєтьсяпроведення повторного відстеженнярезультативностіцього акта.

Повторневідстеженнярезультативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набраннячинностіцимрегуляторним актом, але не пізнішедвохроківпіслянабрання ним чинності.

Періодичневідстеженнярезультативностіцього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеженнярезультативності.