Якщо працівник має довготривале захворювання, то йому оплатять е-лікарняний лише після одужання?

● Ні, застрахованій особі, яка довго хворіє, Фонд соціального страхування України оплатить кожний проміжний е-лікарняний.

● Як і у випадку паперових листків, один страховий випадок може оформлюватись декількома електронними лікарняними. Вони створюються як продовження первинного і підлягають оплаті кожен після своєї видачі.

● Однак якщо паперовий лікарняний може продовжуватись лікарем одноосібно до 15 календарних днів, то медичні висновки для формування е-лікарняних лікарі можуть створювати самостійно терміном до 30 календарних днів. Подальше підтвердження тимчасової непрацездатності потребує огляду лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).

● Орієнтовний термін непрацездатності пацієнта, визначений у е-лікарняному, має ґрунтуватись на індивідуальних показниках стану здоров’я людини та медичних протоколах. Якщо пацієнт не одужає в орієнтовно визначений при огляді термін, лікар сформує новий медичний висновок, на підставі якого сформується окремий, продовжений е-лікарняний.

● Оскільки електронний лікарняний працівника стає готовим до сплати лише після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності, не варто формувати надто довгі медичні висновки, якщо для цього немає вагомих підстав.

Коли в паперовихлікарнянихзазначено, щопрацівникмав травму невиробничого характеру, роботодавцізапитують в співробітникапояснення. Чипотрібноцероботи у випадкуе-лікарняних?

● Роботодавцібрали в працівниківпоясненнящодообставинтравмування, аби правильно призначитиматеріальнезабезпечення. Аджедопомога по тимчасовійнепрацездатності не надається, наприклад, уразіодержаннятравми при вчиненнікримінальногоправопорушення, навмисногозаподіянняшкодисвоємуздоров’ю, хворобиаботравми через сп’яніннятощо.

● Оскільки в е-лікарнянихнеможливовизначити, мавпрацівник травму абозагальнезахворювання, запитуватитакепояснення не потрібно.

● Водночас, в е-лікарняномунаявнапоміткащодоознак алкогольного чинаркотичногосп’яніння. Якщотимчасованепрацездатністьпрацівникапов’язаназісп’янінням, комісія з соціальногострахуванняпідприємствамаєвідмовити в призначеннідопомоги.

Як зрозуміти, отримавпрацівникневиробничу травму абомавзагальнезахворювання, якщойому створено е-лікарняний з причиною непрацездатності «1»?

● В електроннихлікарняних причина непрацездатностівказується за оновленими кодами – вони відрізняютьсявідвизначених для паперовихлистківнепрацездатності. Якщо в паперовихлікарняних для загальногозахворювання та травминевиробничого характеру визначено два різнікоди, то в електронному в обохвипадкахвказується код «1 - Тимчасованепрацездатністьвнаслідокзахворюванняаботравми, що не пов’язані з нещаснимвипадком на виробництві».

● Діагноз – персональніданіпрацівника. Тожз’ясовуватидеталізовану причину непрацездатності не варто.