Для початку, апостиль – цеспеціальний штамп, який, відповідно до Гаазької конвенції, щоскасовуєвимогулегалізаціїіноземнихофіційнихдокументіввід 05.10.1961, ставиться на офіційних документах, щонадходятьвід держав - учасницьКонвенції. Апостильзасвідчуєдостовірністьпідпису особи, яка підписала документ, а також автентичність печатки чи штампа, якимйогоскріплено, та є спрощеною та більшуніверсальною процедурою порівняно із легалізацією.

Беручи до увагиКонвенцію про правовудопомогу та правовівідносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, то існуютьокремівипадкизастосуванняапостилю, якіпропонуютьзастосовуватинаоснові принципу взаємності.

А саме, у Вірменії, Таджикистані, Узбекистані, Киргизстані, Казахстаніта Росії вимагають апостилюваннядокументів, виданих податковими органами України.

В Азербайджанівимагаютьзасвідчувати штампом «апостиль» документи, щоподаються для визнання та виконаннярішеньміжнароднихкомерційнихарбітражнихсудів України.

Білорусьвимагаєапостилюванняусіхофіційнихдокументів, крім тих, щопересилаються у відносинахміжустановамиюстиції. (Зурахуванням Указу Президента України від 02.10.2020 420/2020 «Про деякі заходи щодозалученняпідприємців, висококваліфікованихспеціалістів, які є громадянамиРеспублікиБілорусь» в Українівимогапроставленняапостилютимчасово, строком на один рік, починаючи з 01.01.2021 не застосовуєтьсяокремими органами до офіційнихдокументів, виданихкомпетентними органами РеспублікиБілорусь, необхідних для здійсненнятрудовоїдіяльності в Україні).

Слідуючистатті 17 Договору міжУкраїною та РеспублікоюБолгарія про правовудопомогу в цивільних справах 2004 року, документи,  які на  територіїоднієїДоговірноїСторонискладеніабозасвідчені органом абоспеціальноуповноваженою на це особою в межах їхкомпетенції і в установленійформі та засвідченіофіційноюпечаткою,  приймаються  натериторіїіншоїДоговірноїСторони  без  будь-якогоспеціальногозасвідчення.   Те   саместосується  і засвідченняпідписугромадянина,  копій і перекладівдокументів, та такідокументимаютьоднаковудоказову силу на територіяхобохДоговірнихСторін. Однак, данеположеннянеоднаковотлумачитьсякомпетентними органами Болгарії, щопризводить до окремихвипадківвідмов у прийнятті до розглядудокументів, виданихкомпетентними органами України без додатковогозасвідчення штампом «апостиль».

Відповіднодо Договору міжУкраїною та РеспублікоюГрузія про правовудопомогу та правовівідносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року, у Грузіївимагаютьапостилюваннядокументів, виданихподатковими органами України.

Відповідно до Договору міжУкраїною та РеспублікоюПольща про правовудопомогу та правовівідносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року, у Польщівимагаютьпроставленняапостилю на офіційних документах про освіту та документах, виданихархівнимиустановами України, щоподаються для оформленнядозволів на постійнепроживання у Польщі.

Слідзвернути увагу, щоапостильбуває не лишепаперовий, а й електронний (офіційнозапровадженийпід час засіданняспеціальноїкомісії з Загальнихпитань та політики на Гаазькоїконференції з приватного міжнародного права в квітні 2006 року).

У рамках Пілотноїпрограми з електронногоапостилю (e-APP), Гаазькаконференція з приватного міжнародного права (HCCH) і Національнаасоціаціянотаріусів (NNA), разом з будь-якоюзацікавленою державою, розвивають, просувають і допомагають в застосуванні недорогих, операційних і безпечних моделей програмногозабезпечення з метою видачі та використанняелектроннихапостилей, та роботиелектроннихреєстрівапостилей. 

            Наразі список країн, де запроваджено електронний апостиль або сервіс з перевірки апостилів налічує 41 країну (в тому числіУкраїну).