ПРОЕКТ

Фото без опису

УКРАЇНА

ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

с. Велика Андрусівка

від ___________2021 року                                                                        №

 

 

Про затвердження Положення

пропорядок передачі в оренду

комунального майна

Великоандрусівської сільської

територіальної громади

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності, керуючись ст.ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою КМУ «Деякіпитанняоренди державного та комунального майна»від 03.06.2020р. № 483, Великоандрусівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. ЗатвердитиПоложення пропорядок передачі в орендукомунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади(Додаток №1)
 2. Визначити орендодавцями комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади структурні підрозділи Великоандрусівської сільської ради, а також комунальні підприємства, засновані на комунальній власності Великоандрусівської сільськоїради та інші установи із статусом юридичної особи, підпорядковані Великоандрусівській сільській раді.
 3. Затвердити додатковий перелік підприємств, установ, організації, що надають соціально важливі послуги населеннюна території Великоандрусівської сільськоїради, які мають право без проведення аукціону продовжити договори оренди комунального майна (згідно з додатком №2).
 4. Затвердити форми інформаційних карток про потенційні об’єкти оренди (Додаток №3)
 5. Затвердити примірну форму звіту про здійснення періодичного контролю об’єкта оренди (Додаток№4)
 6. Затвердити Порядок розподілу орендної плати за використання майна Великоандрусівської сільської територіальної громади (додаток №5).
 7. Затвердити Тимчасовий порядок реалізації відносин у сфері оренди майна Великоандрусівської сільської територіальної громади (додаток №6).
 8. Затвердити форму договораоренди нерухомого майна, яке належить до комунальної власностіВеликоандрусівської сільської територіальної громади (додаток №7).
 9. Всі організаційні відносини, пов’язані з реалізацією передачі комунального майна в оренду, делегувати виконавчому комітету Великоандрусівської сільської ради.
 10. СтруктурнимпідрозділамВеликоандрусівської сільської ради, а такожкомунальнимпідприємствам, заснованимна комунальнійвласностіВеликоандрусівської сільської ради та іншимустановаміз статусом юридичної особи, підпорядкованимВеликоандрусівській сільськійраді, привести у відповідністьдіючі договори оренди на відповідність Закону України «Про оренду державного та комунального майна, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна та прийнятомуПоложенню.
 11. Визнати таким, що втратило чинність рішення Великоандрусівської сільської ради від 22.06.2021 р. №563 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської ради».

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питаньсоціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку, з бюджету, фінансів, інвестицій, управління комунальною власністю, транспорту, зв’язку, побутового і торгового обслуговування та регуляторної політики.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                   Аріф РІЗАЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Великоандрусівськоїсільськоїради

№ ___ від    __ 2021 року

 

 

Положення

про порядок передачі в орендукомунального майна

Великоандрусівської сільської територіальної громади

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

 1. Положення про порядок передачі в орендукомунального майнаВеликоандрусівської сільськоїтериторіальноїгромади (надалі – «Положення») розроблене на підставі до ст.ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою КМУ «Деякіпитанняоренди державного та комунального майна»від 03.06.2020р. № 483 та інших нормативно-правовихактів.
 2. ЦеПоложеннярегулює:

- організаційнівідносини, пов'язані з передачею в орендукомунального майна, щоперебуває у власностіВеликоандрусівської сільської територіальноїгромади (далі - майно);

- майновівідносиниміжорендодавцями та орендарямищодогосподарськоговикористаннякомунального майна Великоандрусівської сільської територіальноїгромади.

 1. У цьомуПоложеннітермінивживаються у значеннях, встановлених Законом.
 2. Передача майна комунальноївласностіВеликоандрусівської сільської територіальноїгромади в орендуздійснюєтьсяшляхом проведення електронного аукціону, крімвипадківпередбаченихчиннимзаконодавством, на підставіцьогоПоложення, з дотриманнямпринципівзаконності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

 

ІІ. ОБ’ЄКТИ ОРЕНДИ

 1. Об’єктамиоренди є:
 • єдинімайновікомплексипідприємств, їхніхвідокремленихструктурнихпідрозділів;
 • нерухомемайно (будівлі, споруди, приміщення, а такожїхокремічастини);
 • іншеокремеіндивідуальновизначенемайно;
 • майноорганіворганівмісцевогосамоврядування, що не використовуєтьсязазначеними органами для здійсненнясвоїхфункцій(без права викупу та передачі в суборендуорендарем);
 • майно, що не підлягаєприватизації (без права викупуорендарем та передачі в суборенду).
 1. Мінімальнаплощаоб'єкта, якийпропонується для надання в оренду, становить 1 (один) кв. м.
 2. Не можуть бути передані в орендуоб’єктивизначені ч.2 ст. 3 Закону.

 

ІІІ. ОРЕНДОДАВЦІ

 

 1. Від іменіВеликоандрусівської сільської територіальної громади, повноваження орендодавця щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності здійснюєВеликоандрусівська сільська рада (далі – Рада) або виконавчий комітет Великоандрусіської сільської Ради.
 2. Крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Положення, від імені Великоандрусівської сільської територіальної громади, повноваження орендодавця можуть здійснювати – комунальні підприємства, установи та організації Великоандрусівської сільської територіальної громади, на балансі яких знаходиться таке майно (далі – балансоутримувачі):

щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 м2 на одного балансоутримувача, якщо менший розмір площі не встановлено статутом або рішенням сільської ради.

 1. щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, термін оренди яких складає не більше п’яти календарних днів протягом шести місяців;
 2. щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;
 3. щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря (якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок ( серед видів діяльності якого зареєстрований КВЕД 82.30);
 4. щодо іншого індивідуально визначеного майна.

IV. ОРЕНДАРІ

 

 1. Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, крім осіб визначених ч.4. ст.4 Закону.

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Рада:

 1. приймаєрішення про включеннякомунального майна до Переліківпершого або другого типу (далі – Переліки);
 2. визначаєдодатковікритеріїдлявключенняоб’єктів доПереліківзгідно із ст. 6 Закону;
 3. скасовуєрішення про включенняоб’єкта до одного з Переліків;
 4. приймаєрішення про передачу єдиногомайнового комплексу в оренду;
 5. затверджуєпримірнийдоговіроренди;
 6. затверджує Методику розрахункуорендної плати;
 7. визначає порядок розподілуорендної плати;
 8. здійснюєконтроль у сферіоренди майна Великоандрусівської сільськоїгромади;
 9. приймає в порядку, встановленому законом, рішення про наданнязгоди на здійсненняорендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємнихполіпшенькомунального майна, управління яким не віднесеного до сфери управління виконавчого комітетуВеликоандрусівської сільської ради;
 10. здійснює функції, передбачені пунктом 12 цього Положення щодо майна, управління яким не віднесеного до сфери управління виконавчого комітетуВеликоандрусівської сільської ради.
 1. Уповноважений орган управління:
 1. надаєзгоду на розпорядженнямайномбалансоутримувача(у випадках колитакоїзгодивимагає статут/положеннябалансоутиримувача)
 2. надаєбалансоутримувачурішення про доцільністьпередачі майна в оренду;
 3. скасовуєабозмінюєрішеннябалансоутримувача про відмовупровключеннямайна до Переліку першого чи другого типу;
 4. приймаєрішення про доцільністьабо про відмову в передачієдиногомайнового комплексу в оренду;
 5. приймає в порядку, встановленому законом, рішення про наданнязгоди на здійсненняорендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємнихполіпшенькомунального майна, віднесеного до сфери його управління;
 6. організовує контроль за виконанням умов договоріворендиєдинихмайновихкомплексів та приймає участь у відповідних заходах контролю разом з уповноваженими особами орендодавця.
 1. Балансоутримувач:
 1. приймаєрішення про намірпередачі майна в орендуабо про відмову у включенні майна до відповідногопереліку за заявоюорендодавцяабо за власноюініціативою у випадкахпередбачених Законом;
 2. вноситьінформацію про потенційнийоб’єкторенди до електронної торгівельної системи (далі – ЕТС);
 3. виступаєорендодавцем майна,визначеногоцим Положенням, у випадках, передбачених його статутом (положенням) та/або рішенням Ради;
 4. здійснюєпереоцінкуоб’єктаоренди майна, яке знаходиться у нього на балансі  увипадках,визначених ч.  2 ст. 8 Закону;
 5. у встановлених Законом випадках приймаєрішення про зарахуванняабо про відмову в зарахуванніневід’ємнихполіпшень майна, яке перебуває у нього на балансі;
 6. здійснює контроль за використаннямпереданого ним у оренду майна.
 1. Зазначені у пунктах 11-13 цього Положення особи здійснюють також інші функції, передбачені Законом, актами законодавства, їхніми установчими (та/або регламентними) актами та відповідними рішеннями Ради.

 

VI. ІНІЦІАТИВА ЩОДО ОРЕНДИ МАЙНА

ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕДАЧІ

 

 1. Ініціативащодооренди майна можевиходитивід:

- потенційногоорендаря;

- орендодавця;

- балансоутримувача;

- уповноваженого органу управління.

 1. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через ЕТС звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.
 2. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:
 1. відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;
 2. бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;
 3. цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі – Порядок КМУ )
 4. бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, — бажаний графік використання об’єкта;
 5. тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;
 6. обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;
 7. контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються документи, передбачені додатком 1 до Порядку КМУ.

 1. Отримана заява потенційного орендаря і документи, додані до неї відповідно до цього Положення, передаються орендодавцем балансоутримувачу такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви, крім випадків, коли орендодавець і балансоутримувач майна є однією особою.
 2. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до балансоутримувача із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Заяваорендодавця про включення майна до Перелікувідповідного типу подаєтьсяв порядку, передбаченому пунктом 17цього Положення.

 1. Зарезультатами розгляду заявипотенційного орендаря або орендодавця балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з таких рішень:
 1. про намір передачі майна в оренду;
 2. про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених ст. 7 Закону.

Приписи абзацу першого цього пункту Положення у частині строків не застосовуються до випадків, коли відповідно до статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на передачу в оренду майна. У такому випадку балансоутримувач повинен прийняти рішення за результатами розгляду відповідної заяви не пізніше ніж через 40 робочих днів після отримання ним заяви потенційного орендаря або орендодавця. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

 1. Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то такий орган надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. Таке рішення може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

 1. Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди та надсилає орендодавцю копію рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття, а орендодавець оприлюднює через особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати його отримання.

У разі включення об’єкта до Переліку відповідного типу за заявою іншої особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди) та орендодавця протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви такого потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди).

 1. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач:
 1. вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням передачі майна в оренду, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до Закону балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;
 2. надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Положенням.
 1. Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається Радою.
 2. Балансоутримувач надсилає інформацію(в обсязі визначеномудодатком 1) про потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ЕТС через свій особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду. Орендодавець має право внести зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливо.
 3. Якщо рішення балансоутримувача про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу було скасовано або змінено Радою або в разі, коли уповноважений орган управління надав балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, інформація про потенційний об’єкт оренди може бути внесена орендодавцем до електронної торгової системи.
 4. Не можуть бути використані за будь-яким іншим, аніж визначено у договорі оренди, цільовим призначенням такі об’єкти оренди:
 1. майно закладів охорони здоров’я;
 2. майно закладів освіти;
 3. об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту);
 4. нерухоме майно, в якому розміщені органи місцевого самоврядування;
 5. майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового грошового обігу;
 6. майно, щодо якого Радою прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням Ради, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів. Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.

Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, соціально-культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень та їх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом трьох років (для об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для об’єктів площею, що становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.

 1. Орендодавець може прийняти рішення про недоцільність включення об’єкта оренди до Переліку другого типу в разі наявності поданої заяви про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу або подання такої заяви орендодавцем, балансоутримувачем, уповноваженим органом управління протягом п’яти робочих днів з дня отримання орендодавцем заяви про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу, якщо такий об’єкт оренди є комерційно привабливим та є недоцільним для включення до Переліку другого типу. У такому випадку орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до Переліку другого типу.
 2. У разі відмови у включенні майна до Переліку відповідного типу з підстав, передбачених п. 3 і п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону, балансоутримувач протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди щодо усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до Переліку відповідного типу.

Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про відмову у включенні майна до Переліку відповідного типу та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заявуорендодавцю, який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу (якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

 1. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу право власності територіальної громади на об’єкт оренди, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано:
 • балансоутримувач вживає заходів для здійснення реєстрації майна якщо відповідно до статуту або положення такий балансоутримувач наділений правом вчиняти такі дії.
 • уповноважений орган управління вживає заходів для здійснення реєстрації майна у випадках якщо повноважень щодо управління  таким майном належить до його повноважень .
 1. У разі прийняття рішення про зміну або скасування рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу орган, який прийняв таке рішення, надсилає його копію орендодавцю майна, який оприлюднює його в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного рішення.
 2. Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:
 1. протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря згідно з ч. 2 ст. 6 Закону;
 2. протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна, включеного до Переліку першого типу;
 3. у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена ч. 1 ст. 11 Закону.

 

VII. Визначення орендної плати, інших платежів та встановлення строку оренди

 1. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати.

Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

 1. у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;
 2. залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;
 3. залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).
 1. Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, і до розміщення оголошення про передачу майна в оренду. Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачі зобов’язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з результатами оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку.
 2. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав:
 1. об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства;
 2. об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону;
 3. об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.
 1. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого п.37 цього Положення. Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди
 2. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря(згідно з Порядком КМУ) як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення балансоутримувача.
 3. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 4. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.
 5. Результатинезалежноїоцінки є чиннимипротягом шести місяціввіддатиоцінки.
 6. Звіт з незалежної оцінки зберігається у орендодавця протягом трьох років після закінчення дії договору оренди.
 7. Орендна плата встановлюється у грошовійформі. Строки внесенняорендної плати та їїрозмір, визначенізгідно з цим Порядком та визначаються  удоговоріоренди.
 8. Початок нарахуванняорендної плати та іншихплатежів, пов'язаних з орендою майна, починається з датипідписання акта приймання-передачіоб'єктаоренди, якийпідписуєтьсяорендодавцем та орендарем, протягом 20 робочихднів з датиприйняттярішення про укладення договору з потенційниморендарем(у випадкупередачі майна воренду без проведенняаукціону) абопротягом 20 робочихднів з дня, наступного за днем формування протоколу про результатиелектронногоаукціону(у випадкупередачі майна в оренду через електроннийаукціон)
 9. Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору оренди з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди орендарем та орендодавцем.
 10. Розмірорендної плати визначається:
 1. у разіпередачі майна в оренду шляхом проведенняелектронногоаукціонувідповідно до ціновихпропозиційучасниківаукціону;
 2. у разіпередачі майна в оренду без проведенняаукціонузгідно з Методикою розрахункуорендної плати за майно, яке належить до комунальної власності Великоандрусівської сільської територіальної громади затвердженої рішенням № 361 сесії Великоандрусівської сільської ради від 28 квітня 2021 року (далі: Методика розрахунку орендої плати).
 1. Доскладуорендної плати не входятьвитрати на утриманняорендованогомайна (комунальнихпослуг, послуг з управлінняоб'єктомнерухомості, витрат наутриманняприбудинковоїтериторії та місцьзагальногокористування, вартістьпослуг з ремонту і технічногообслуговуванняінженерногообладнання тавнутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивізсміттятощо).
 2. Строк оренди становить п’ять років.

Менш тривалий строк може бути встановлений у таких випадках:

 1. об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер;
 2. об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання;
 3. потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк.

Більш тривалий строк оренди може бути встановлений у разі визначення такої додаткової умови оренди майна.

Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна.

З моменту включення об’єкта оренди до Переліку першого типу та до моменту оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі можуть подати орендодавцю заявуна оренду відповідного об’єкта у порядку, передбачену п. 50 Порядку КМУ, із зазначенням бажаного строку оренди такого об’єкта.

 

VIII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

 1. Передача майна в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крімвипадків, коли таке майно передається в оренду без проведення аукціону
 2. Порядок організації, проведення та визначенняпереможцівелектроннихаукціонівздійснюєтьсявідповідно до Порядку КМУ з урахуванням приписів цього Положення.

 

IX. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

 1. Право на отримання в оренду комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону мають особи, визначені ст. 15 Закону.
 2. Протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або визначення статусу об’єкта оренди як “вільний” у Переліку другого типу (в разі коли щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з Переліку другого типу або у разі відмови в продовженні договору оренди відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 19 Закону) орендодавець повинен розробити, затвердити та опублікувати в ЕТС умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна.
 3. Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, та строк оренди.

Строк оренди визначається орендодавцем. Орендодавцем може бути врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем у поданій ним заяві.

 1. Додаткові умови оренди майна, включеного до Переліку другого типу, затверджуються Радою.

Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем з власної ініціативи  або на підставі пропозицій:

 • балансоутримувача якщо відповідно до статут або положення про балансоутримувача він наділений правом приймати рішення про намір передачі майна
 • уповноваженого органу управління, якщо уповноважений орган повиненн надати згоду на передачу в оренду майна.

Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.

Радою у межах встановленої законодавством компетенції може бути прийняте рішення про затвердження критеріїв для визначення об’єктів, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Радою.

Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна:

 1. обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений в додатку 3 Порядку КМУ у кількості не більш як п’ять груп з відповідного переліку;
 2. більш тривалий строк оренди, ніж передбачено п. 47 цього Положення;
 3. виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством;
 4. вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері, якщо об’єктом оренди є майно закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту) та додаткові документи, які повинен подати потенційний орендар на підтвердження наявності такого досвіду, передбачені цим пунктом Положення;
 5. вимоги щодо особливостей використання об’єкта оренди, що є майном закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту);
 6. інші умови, передбачені законодавством або рішенням представницького органу місцевого самоврядування (у такому разі в оголошенні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти або рішення, згідно з якими визначені такі додаткові умови).
 1. Якщо потенційний орендар має право на отримання майна без проведення аукціону, відповідно до ч. 1, абзаців 11-12ч. 2 ст. 15 Закону, а об’єкт було включено до Переліку другого типу за його заявою, протягом трьох робочих днів з дати розроблення та затвердження орендодавцем умов та додаткових умов (у разі наявності) оренди такого майна укладається договір оренди майна з таким потенційним орендарем або приймається рішення про відмову в разі наявності підстав, передбачених п. 56 цього Положення.
 2. У заяві на оренду об’єкта оренди потенційний орендар зазначає бажаний строк оренди та надає згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

До заяви додаються: документи, передбачені абз 6 п. 113 Порядку КМУ.

Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву на оренду для розміщення громадської приймальні лише щодо одного об’єкта оренди в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті, селища, села) за умови, що такий депутат не орендує інше державне або комунальне майно для розміщення громадської приймальні в цій адміністративно-територіальній одиниці (районі, місті, районі в місті, селищі, селі). Для розміщення громадської приймальні народного депутата України об’єкт оренди надається згідно з вимогами Закону України Про статус народного депутата України”.

 1. Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про укладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди, якщо заяву подано потенційним орендарем, передбаченим:
   1. частиною 1 ст. 15 Закону;
   2. частиною 2 ст. 15 Закону, який є комунальним підприємством, установою, організацією;
   3. абзацом 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, незалежно від форми власності.

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте орендодавцем в таких випадках:

 1. встановлення рішенням орендодавця невідповідності заявника вимогам, передбаченим статтями 4, 15 Закону;
 2. подання недостовірної чи неповної інформації щодо особи або діяльності заявника, який звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, неподання документів, передбачених додатком 1 Порядку КМУ;
 3. наявності обґрунтованих власних потреб уповноваженого органу управління та/або балансоутримувача, або потреб іншої бюджетної установи, що розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині;
 4. неможливості використання майна відповідно до графіка запланованих науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;
 5. наявності рекомендації про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди заявнику, наданої експертною (художньою) радою державного підприємства, організації, установи, закладу, яким указом Президента України надано статус національний;
 6. скасування рішення про включення відповідного об’єкта оренди до Переліку другого типу або виключення об’єкта оренди з Переліку другого типу в разі наявності інших підстав, передбачених ст. 7 Закону.
 1. Орендодавецьпротягом 15 робочихднів з датиотримання заяви на орендуоб’єкта, включеного до Переліку другого типу, оприлюднює через електроннуторгову систему інформаційнеповідомлення про передачу об’єктаоренди без проведенняаукціону, якщозаяву подано особами, передбаченимич. 2 ст. 15 Закону, крімвизначенихп.56цього Положення.

Інформаційнеповідомленняповиннемістититаківідомості:

1) повненайменування і адресу орендодавця та/абобалансоутримувача;

2) інформацію про об’єкторенди, наведену в Переліку другого типу;

3) проект договору оренди;

4) інформацію про цільовепризначенняоб’єктаоренди;

5) умовиоренди майна (розмірорендної плати, визначенийвідповідно до Методики розрахункуорендної плати, строк оренди, а у разі коли об’єкторендипропонується для погодинноговикористання — такожінформацію про графіквикористанняоб’єктаоренди) та додатковіумови (у разінаявності);

6) контактнідані (номер телефону і адреса електронноїпошти) працівникабалансоутримувача, відповідального за ознайомленнязаінтересованихосіб з об’єктоморенди, іззазначеннямадреси, наякупротягомробочого часу заінтересовані особи можутьзвертатисяіззаявами про ознайомлення з об’єктом, час і місцепроведенняоглядуоб’єкта;

7) найменування установи (банку, казначейства), їїмісцезнаходження та номерирахунків у національній та іноземнійвалюті, відкритих для проведенняорендаремрозрахунків за орендованіоб’єкти;

8) іншадодатковаінформація, визначенаорендодавцем.

 1. Протягом 20 робочихднів з датиоприлюдненняінформаційногоповідомлення про передачу об’єктаоренди без проведенняаукціону, суб’єкти, якізгідноізстаттею 15 Закону мають право на оренду майна без проведенняаукціону за зазначеним в інформаційномуповідомленніцільовимпризначенням, мають право подати заяву на орендувідповідногооб’єктаоренди та додані до неїдокументизгідно з пунктом 113 Порядку КМУ.

Такіпотенційніорендаріподаютьорендодавцюоригіналидокументівпротягомп’ятиробочихднів з дня, наступного за днем закінчення строку на поданнязаяв на орендуоб’єктаоренди.

 1. Протягом десяти робочихднівпіслязакінчення строку на поданняпотенційнимиорендарямизаяв на орендуоб’єктаоренди, включеного до Переліку другого типу, орендодавецьперевіряєподані заяви та додані до них документи, та приймаєодне з таких рішень:
 • про укладення договору оренди з потенційниморендарем, якщозаяву на орендуоб’єктаоренди подано одним орендарем, на підставіякоїбулооприлюдненоінформаційнеповідомленнявідповідно до п. 57цього Положення;
 • про укладення договору оренди з потенційниморендарем, визначенимвідповідно до п.60цього Положення;
 • про відмову в передачі в орендувідповідногооб’єктаоренди в разінаявностіпідстав, передбаченихцим пунктом Положення.

Рішення про відмову в передачі в орендувідповідногооб’єктаорендиможе бути прийнятеорендодавцем у випадках, передбаченихп.56цього Положення, та у випадкуневідповідностізаявникакваліфікаційнимкритеріям, передбаченимдодатком 2 до Порядку КМУ.

 1. У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єктавідорганізацій/установ, передбачених абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крімкомунальнихпідприємств, установ, організацій, а такожчленівнаціональнихтворчихспілокпідїхтворчімайстерні), договірорендиукладається з організацією/установою за результатами оцінки таких організацій/установ за критеріями та у спосіб, визначенийп.119 Порядку КМУ.

У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єктавідкількохчленівнаціональнихтворчихспілокдоговірукладається з потенційниморендарем, який першим подав заяву, якщоінший порядок не передбаченорішеннямвідповідного Ради.

У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єктавідюридичнихосіб, передбачених абзацами 4, 9ч. 2 ст. 15 Закону, крім тих, що є комунальнимипідприємствами, установами, організаціями та закладами освіти, щозаснованінеприбутковимигромадськимиоб’єднаннями, якіотримуютьдержавнефінансування з країн—членівЄвропейського Союзу, договірорендиукладається з особою, яка запропонуваланайвищийрозмірорендної плати. Якщопотенційніорендарізазначили у своїзаяваходнаковийпропонованийрозмірорендної плати, договірорендиукладається з особою, яка першою подала заяву.

У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єктавідкількохдепутатівмісцевої ради, договірукладається з особою, визначеною Радою. У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єктавідкількохнароднихдепутатівУкраїни, договірукладається з особою, яка першою подала заяву.

У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єктавідкількохосіб, договірукладається з потенційниморендарем, що є комунальнимпідприємством, установою, організацією, якщо заяви подано щодо майна комунальноївласності. У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єктавідкількохкомунальнихпідприємств, установ, організацій, то договірорендиукладається з такою особою, щораніше подала заяву.

У разінадходженнякількохзаяв на оренду одного і того ж об’єкта у випадках, не передбаченихцим пунктом, договірорендиукладається з особою, яка першою подала заяву.

 1. Потенційніорендарі, передбачені абзацами 3, 5 та 6 ч. 2ст.15 Закону (крімкомунальнихпідприємств, установ, організацій, а такожчленівнаціональнихтворчихспілокпідїхтворчімайстерні), разом іззаявою на орендуоб’єктаоренди, включеного до Переліку другого типу, подаютьдокументи, щопідтверджуютькількісніпоказники за кожнимізкритеріївоцінки, передбаченихдодатком 2 до Порядку КМУ.

Орендодавець на підставіданих, викладених у зазначених документах, розраховуєбалипотенційнихорендарів за кожнимізкритеріївоцінки. Нараховані кожному потенційномуорендарю за кожнимізкритеріївбалипідсумовуються. Потенційнийорендар, сума балів за критеріямиоцінкиякогонайвища, отримує право на укладення договору орендивідповідногооб’єкта без проведенняаукціону.

Сума балів за всімакритеріямиоцінкинараховуєтьсяпотенційниморендарям, які подали заяви на орендуоб’єктаоренди, включеного до Переліку другого типу, за такою формулою:

 

Фото без опису

де Ni — сума баліввідповідногопотенційногоорендаря за всімакритеріями;

Kj — кількіснийпоказниквідповідногокритеріюпотенційногоорендаря;

Кі  — сума кількіснихпоказниківвідповідногокритеріювсіхпотенційнихорендарів,

Wj  —питома вага відповідногокритеріюоцінки;

n — кількістьвсіхпотенційнихорендарів, які подали заяви на орендуоб’єктаоренди, включеного до Переліку другого типу;

m — кількістьусіхкритеріївоцінки;

Кількістьбалів за кожнимкритеріємоцінкизазначається в додатку 2.

У разі коли два абобільшепотенційнихорендарівотрималирівнукількістьбалів, право на укладення договору орендимає той потенційнийорендар, який подав заяву на орендуоб’єктаорендираніше.

 1. Потенційнийорендар, якиймає право на отримання майна без проведенняаукціонувідповідно до ч. 1 ст. 15 Закону, може подати через електроннуторгову систему заяву на оренду майна, внесеного до Перелікупершого типу, але до оприлюдненняоголошення про проведенняаукціону для оренди такого майна.

У такому разіорендодавецьможеприйнятирішення:

 1. про задоволеннятакої заяви, виключенняоб’єкта, стосовноякого подана заява, ізПерелікупершого типу, а такожприйнятирішення про включенняоб’єкта до Переліку другого типу;
 2. підготувати проект рішенняіншоїуповноваженої особи і передатийого на розглядтакої особи, якщозазначенерішенняприймаєтьсявідповідно до Закону іншоюуповноваженою особою;
 3. відмовити у задоволеннітакої заяви, якщовключеннявідповідного майна до Переліку другого типу є недоцільним за умови, щоорендодавецьнадаєпотенційномуорендарюінформацію про іншийвакантнийоб’єкторенди та пропонуєзаявнику подати заявущодовключення такого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду, якщотакийоб’єкт уже включено до Переліку другого типу.

 

X. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

 

 1. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Радою.
 2. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених п.27 цього Положення.
 3. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років
 4. До укладення договору оренди про передачу майна без проведення аукціонуабо в день йогопідписанняпотенційнийорендар, якийвідповідаєвимогам, передбаченим Законом та цимПоложенням, зобов’язанийсплатити на рахунокорендодавцяавансовийвнесок у розмірах та порядку, передбаченому проектом договору оренди майна, опублікованому в інформаційномуповідомленні.

Орендодавецьзараховуєавансовийвнесок в рахунокмайбутніхплатежіворендаря з орендної плати та перераховуєйоговідповідно до пропорцій, щовизначені Радою.

 1. Договіроренди майна без проведення аукціону та акт приймання-передачіукладаються з потенційниморендарем, якийвідповідаєвимогам, передбаченим Законом та цимПоложенням, протягом 20 робочихднів з датиприйняттярішення про укладення договору з потенційниморендарем. Договірорендиукладаєтьсяміжорендодавцем, балансоутримувачем та потенційниморендарем. Орендодавецьзавантажуєдоговіроренди та акт приймання-передачі до електронноїторговоїсистеми в межах строку для укладення договору оренди, визначеногоцим пунктом.
 2. До укладення договору орендиабо в день йогопідписанняпереможецьелектронногоаукціонузобов’язанийсплатити на рахунок, зазначенийорендодавцем, авансовийвнесок у розмірах та порядку, щопередбаченіпроектом договору оренди майна, опублікованим в оголошенні про передачу майна в оренду, а в разіпроведенняелектронногоаукціону на продовження договору оренди — такожвартістьневід’ємнихполіпшень (у разіїхздійсненнячинниморендаремзгідно з даним Положенням) у сумі, зазначеній в оголошенні про продовження договору оренди.

Орендодавецьзараховуєавансовийвнесок в рахунокмайбутніхплатежіворендаря з орендної плати та перераховуєйоговідповідно до пропорцій, щовизначені Радою.

 1. Протягом 20 робочихднів з дня, наступного за днем формування протоколу про результатиелектронногоаукціону, міжорендодавцем, балансоутримувачем та переможцемелектронногоаукціонуукладаєтьсядоговірорендиоб’єктаоренди за результатами проведенняелектронногоаукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюєтьсяорендодавцем в електроннійторговійсистемі через особистийкабінет. У разівідмовибалансоутримувачавідпідписання договору оренди, договірукладаєтьсяміжорендодавцем та переможцемелектронногоаукціону

 

XI. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

 1. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору оренди зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс — на користь орендодавця майна на період строку дії договору оренди на суму:
 1. вартості майна відповідно до висновку про ринкову вартість (акта оцінки), визначеного відповідно до законодавства про оцінку майна, під час передачі такого майна в оренду — якщо така оцінка майна здійснювалася; або
 2. балансової вартості майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100, — якщо оцінка ринкової вартості такого майна не здійснювалася.

Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди майно було застрахованим.

Якщо договір страхування орендованого майна укладений балансоутримувачем (орендодавцем) до моменту передачі такого майна в оренду, то орендар може бути звільнений від обов’язку страхувати таке майно.

 1. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору страхування надає балансоутримувачу та орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).
 2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).
 3. Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів страхування орендованого майна та у разі порушення орендарем обов’язку щодо укладення договору страхування повідомляють орендаря про розірвання договору оренди.
 4. У разі настання страхового випадку, в результаті якого було пошкоджене орендоване майно, на балансоутримувача або орендодавця (в разі оренди єдиного майнового комплексу) покладається обов’язок щодо вжиття заходів для відновлення орендованого майна за рахунок отриманих ним страхових виплат.

 

XII. ПЕРЕДАЧА МАЙНА В СУБОРЕНДУ

 1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно (крім випадків, передбачених абз. 5 та 6 п. 5 цього Положення).

Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду.

 1. Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні про передачу майна в оренду та договорі оренди.

Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав письмову згоду орендодавця на суборенду. Такий орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 13 Закону, крім документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, та документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє інформацію про суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює договір суборенди в електронній торговій системі.

 1. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону або конкурсу не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом.

Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

 1. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.
 2. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, крім випадків, визначених ч. 6 ст. 22 Закону.

До договору суборенди обов’язково застосовуються положення договору оренди в частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об’єкта оренди з метою проведення його перевірки або огляду.

Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі.

 1. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.
 2. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим призначенням, у результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

Контроль за перерахуваннямрізниці, щоспрямовуєтьсяорендарем до місцевого бюджету, здійснюєтьсяорендодавцем.

 

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

 1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення строку його дії з урахуванням обмежень, установлених статтею 16 Закону та цим Положенням.
 2. Договір оренди може бути змінений у частині зміни площі орендованого майна, якщо:
 1. зміна площі здійснюється у зв’язку з уточненням площі за наслідками технічної інвентаризації приміщення. При цьому різниця між зміненою площею приміщення і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом усього строку дії договору становить не більше 50 м2 та не перевищує 10 % площі приміщення, передбаченої первісним договором;
 2. зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини орендованого приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар відмовляється, може бути самостійним об’єктом оренди, що має окремий вхід і може користуватися попитом, та бути переданим в оренду іншим особам. У такому разі орендодавець одночасно звертається до балансоутримувача із заявою про включення до Переліку першого типу частини приміщення, від якої відмовився орендар;
 3. зміна площі відбувається шляхом приєднання до об’єкта оренди додаткового приміщення, яке не має окремого входу і доступ до якого неможливий без доступу до об’єкта оренди, за умови, що площа такого приміщення не перевищує 100 % площі об’єкта оренди і що таке приєднання відбувається лише один раз протягом строку дії договору.

У разі зміни площі об’єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється за формулою:

 

Опл.н = Опл.д * Пф / Пд,

 

де Опл.н — нова орендна плата;

Опл.д — орендна плата за договором;

Пф — нова площа об’єкта оренди;

Пд — площа об’єкта оренди за договором.

 

 1. Графік використання об’єкта оренди за договором оренди, що передбачає погодинну оренду, може бути змінений, якщо внаслідок змін використання майна використовуватиметься не більш як 6 годин протягом доби у будні дні та/або не довше ніж з 7 години до 22 години у вихідні дні. При цьому якщо об’єкт використовується погодинно у вихідні дні, то для цілей розрахунку орендної плати вважається, що об’єкт використовується протягом повної доби (24 години) у такий вихідний день.

У разі зміни графіка використання об’єкта оренди сума орендної плати змінюється пропорційно зміненій кількості годин використання об’єкта впродовж місяця, крім випадків, коли зміни графіка використання поширюються на вихідні дні. У такому разі оренда плата розраховується за повну добу відповідного вихідного дня незалежно від змін у графіку використання.

 1. Не допускається внесення змін до договору оренди з метою збільшення строку дії договору оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, що становить менш як п’ять років, та з моменту укладення не продовжувався, і заява орендаря стосується збільшення строку оренди з метою приведення його у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком. Заява орендаря підлягає задоволенню, якщо право власності на об’єкт оренди зареєстровано за відповідною територіальною громадою у державному реєстрі речових прав станом на дату заяви орендаря або станом на дату закінчення строку, на який був укладений договір. У разі прийняття рішення про внесення змін до договору з метою приведення його строку у відповідність із мінімальним строком оренди, передбаченим Законом, договір оренди викладається в новій редакції згідно з примірним договором оренди, затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону, але перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання акта приймання-передачі майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення його у новій редакції. Якщо це вимагається законом, договір оренди, викладений у новій редакції, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.
 2. Внесення змін до договору оренди майна в частині зміни цільового призначення не допускається:
 1. для договорів, укладених до набрання чинності Законом, крім випадків, коли договір укладено за результатами конкурсу або з єдиним претендентом (за результатом вивчення попиту) в межах цільових призначень, визначених Фондом державного майна,і зміна цільового призначення не призведе до зменшення розміру орендної плати, яку орендар сплачує за результатами конкурсу (вивчення попиту);
 2. для договорів, укладених після набрання чинності Законом, за умовами якого орендар не має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням (зобов’язаний використовувати майно за визначеним цільовим призначенням).
 1. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, крім:
 1. випадків, передбачених пунктами 79;
 2. випадку, коли можливість користування майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає (істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обстави непереборної сили, які настали після підписанням сторонами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди). У такому випадку зменшення орендної плати або тимчасове (на період здійснення капітального ремонту) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати протягом строку його дії допускається за згодою сторін.

 1. Не допускається внесення інших змін до договору оренди в частині умов, додаткових умов (у разі наявності) оренди майна, що були затверджені згідно з цим Положенням.
 2. Для внесення змін до договору оренди орендар звертається до орендодавця із заявою, де зазначаються положення договору, які він пропонує змінити, та пояснення необхідності внесення таких змін.
 3. Орендодавець протягом десяти робочих днів з моменту отримання заяви орендаря про зміни до договору оренди:
 1. приймає рішення про задоволення заяви або про відмову у задоволенні заяви у випадках, передбачених цим пунктом Положення;
 2. надсилає заяву для погодження уповноваженому органу управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, відповідно до вимог законодавства, статуту або положення балансоутримувача.

Уповноважений орган управління протягом 40 робочих днів надає погодження або відмову у погодженні на внесення змін до договору оренди. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення про задоволення заяви про внесення змін до договору оренди.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання погодження уповноваженого органу управління на внесення змін до договору оренди приймає рішення про задоволення заяви орендаря.

Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про задоволення заяви орендаря готує проект додаткової угоди до договору оренди.

Орендодавець надсилає орендарю і балансоутримувачу лист про відмову у внесенні змін до договору оренди, що обов’язково містить обґрунтування та підстави прийнятого рішення, якщо:

 1. орендодавець в межах своєї компетенції прийняв мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви орендаря про внесення змін до договору оренди;
 2. уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, прийняв рішення про відмову у внесенні змін до договору оренди.
 1. Зміни і доповнення до договору оренди оприлюднюються орендодавцем в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати внесення до договору таких змін і доповнень.

 

XIV. ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 1. Орендар має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна.

Для отримання такої згоди орендар звертається до балансоутримувача із клопотанням, у якому обґрунтовує необхідність проведення такого ремонту. До клопотання додаються:

 1. опис ремонтних робіт;
 2. орієнтовний строк їх проведення.

Балансоутримувач розглядає клопотання орендаря та протягом десяти робочих днів приймає одне з рішень, передбачених частиною першою статті 21 Закону.

У разі встановлення додаткової умови оренди щодо виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку, під час оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду надається згода на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, відповідно до цього пункту. Згода на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати або згода на здійснення невід’ємних поліпшень надається орендарю відповідно до цього Положення.

 1. Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням внаслідок його незадовільного стану, орендар має право на зарахування витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. Для здійснення такого ремонту орендар звертається до орендодавця із клопотанням про зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати.

До клопотання додаються такі документи:

 1. опис передбачуваних робіт;
 2. кошторис витрат на їх проведення;
 3. графік виконання робіт.

Орендодавець розглядає клопотання орендаря і протягом десяти робочих днів з дати звернення орендаря приймає одне з рішень, передбачених частиною третьою статті 21 Закону.

 1. Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає орендодавцю документи, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, звіт про оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності, в якому визначається різниця між вартістю об’єкта оцінки в стані “після проведення ремонту” та стані “до проведення ремонту”. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв. метрів, орендар також подає орендодавцю документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.Незалежна оцінка майна здійснюється на замовлення орендаря.
 2. Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про зарахування витрат орендаря, прийнятим з урахуванням вимог абзацу 2 ч. 2 ст. 21 Закону, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 % на строк не більше шести місяців один раз протягом строку оренди, крім випадків, передбачених п. 96 цього Положення.

Витрати орендаря, здійснені на проведення капітального ремонту об’єкта оренди, що вже були зараховані орендарю в рахунок орендної плати, не можуть бути зараховані повторно у разі продовження договору оренди такого об’єкта.

 1. Якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, згода на здійснення капітального ремонту, реставрацію, яка дає право на зарахування витрат орендаря у рахунок орендної плати, надається потенційному орендарю під час оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду.

Перерахунок орендної плати здійснюється орендодавцем шляхом зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту, реставрації, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50% на строк не більше
24 місяців один раз протягом строку оренди. Таке зарахування здійснюється після виконання орендарем умов договору оренди в частині здійснення капітального ремонту, реставрації об’єкта оренди та за умови виконання ним вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

 1. Якщо за розрахунками орендаря, який отримав майно за результатами проведення аукціону або конкурсу, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за винятком його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 93-95 цього Положення, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на будь-яку дату поточного року, орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень або про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень приймається відповідно до частин 4-6 ст. 21 Закону.

Після отримання відповідного клопотання та до прийняття рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється огляд приміщення та складається акт візуального обстеження об’єкта оренди, в якому зазначається опис стану об’єкта та до якого додаються фотографічні зображення об’єкта оренди. Такий огляд здійснюється:

 • орендодавцем та балансоутримувачем
 • балансоутримувачем, у випадку якщо повноваження щодо такого огляду надано відповідним рішенням Ради .
 1. Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним невід’ємні поліпшення, поліпшення, отримані у результаті проведення капітального ремонту відповідно до п. 93цього Положення, в тому числі в разі непродовження з таким орендарем договору оренди.

Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним поліпшення, отримані внаслідок проведення капітального ремонту, крім випадку, передбаченого абзацом 1 ч. 3 ст. 25 Закону.

 1. Клопотання орендаря про здійснення поточного та/або капітального ремонту, невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, зарахування витрат на виконання ремонтних робіт та рішення, що приймаються за результатами розгляду таких клопотань, оприлюднюються орендодавцем протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного клопотання та прийняття відповідного рішення в електронній торговій системі.
 2. Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна здійснюється орендодавцем та балансоутримувачем, якщо інше не визначено Радою.
 3. Після здійснення невід’ємних поліпшень орендар подає інформацію про завершення виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт уповноваженому органу, визначеному статтею 21 Закону, що приймав рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 м2, орендар також подає документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.
 4. Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід’ємні поліпшення орендованого майна за згодою уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, такий орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень у розмірі, що визначений відповідно до п. 103 цього Положення, після укладення орендодавцем договору оренди з новим орендарем за результатами проведення аукціону, якщо виконується кожна з таких умов:
 1. орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної відповідно до п. 103 цього Положення, крім його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 93-95цього Положення;
 2. орендар отримав письмову згоду уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, на здійснення невід’ємних поліпшень;
 3. здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, що підлягають компенсації, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена відповідно до п. 104цього Положення;
 4. орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;
 5. орендар бере участь в аукціоні на продовження договору оренди.
 1. Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень вартість невід’ємних поліпшень визначається на підставі звіту незалежного оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень. Оцінка здійснюється на замовлення орендаря без доручення балансоутримувача і повинна бути проведена не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору оренди.

Оцінювач визначає ринкову вартість невід’ємних поліпшень, виконаних на орендованому майні орендарем, як різницю між вартістю об’єкта оцінки в стані “після проведення невід’ємних поліпшень” та стані “до проведення невід’ємних поліпшень”. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

 1. Для компенсації здійснених невід’ємних поліпшень орендар подає звіт про оцінку (акт оцінки майна) та рецензію на нього, передбачені пунктом 103  цього Положення, та висновок будівельної експертизи, передбачений пунктом 102 цього Положення, разом з заявою про продовження договору оренди, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону.
 2. Вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем попередньому орендарю після сплати новим орендарем розміру компенсації таких витрат, зазначених в оголошенні про продовження договору оренди, крім випадків, коли попередньому орендарю було відмовлено у продовженні договору оренди на підставі того, що орендоване приміщення необхідно для власних потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, поданому ним орендарю. У такому разі вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем попередньому орендарю у порядку, визначеному Радою.

Орендодавець компенсує вартість невід’ємних поліпшень попередньому орендарю після підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) об’єкта оренди за умови дотримання вимог п. 98цього Положенняі таких умов:

 1. відсутності в попереднього орендаря зобов’язань із сплати пені, неустойки, орендної плати, платежів за договором про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг та інших платежів, передбачених договором оренди;
 2. компенсації попереднім орендарем суми збитків, завданих орендованому майну, у разі їх наявності.
 1. У випадку приватизації об’єкта оренди компенсація вартості невід’ємних поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про приватизацію державного та комунального майна”.
 2. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, компенсації не підлягає.

 

XV. Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням майна територіальної громади, переданого в оренду

 1. Контрольними заходами у сферіоренди майна територіальної громади є:
 1. постійнийдокументальний контроль за виконанням умов договору оренди та контроль за використаннямпереданого в оренду майна територіальної громади (далі – постійний контроль);
 2. періодичнийкомплексний контроль за виконанням умов договору та використанням майна з оглядомоб'єктаоренди (далі – періодичний контроль).
 1. Контроль у сфері оренди майна територіальної громади покладається на:
   1. орендодавця майна - щодовиконання умов договоріворенди;
   2. балансоутримувачів майна – щодо використаннянерухомого та рухомого майна.

Якщо орендодавець не є органом, до сфери управління якого віднесеноєдиниймайновий комплекс,контрольні заходи здійснюються із особливостями, передбаченими цим Положенням, із обов’язковим залученням представників виконавчого органу Ради, до сфери управління якого віднесене відповідне майно.

 1.  Під час здійснення контрольних заходів їх учасники керуються Конституцією та законами України, іншими законодавчими актами, цим Положенням та актами Ради, інших уповноважених виконавчих органів Ради та їхніх посадових осіб, а також договором оренди, щодо якого здійснюється контроль.
 2. З метою забезпечення контрольних заходів орендодавці можуть надсилати органам державної влади, органам місцевого самоврядування та іншим юридичним особам, незалежно від форми власності, а також фізичним особам запити для отримання інформації з питань щодо виконання орендарем зобов'язань, передбачених договором оренди.
 3. Орендар на вимогу уповноваженої особи орендодавця та/або балансоутримувача зобов’язаний забезпечити доступ на об’єкт оренди з метою здійснення контрольних заходів, передбачених п. 109 цього Положення, про що обов’язково зазначається в усіх договорах оренди майна територіальної громади.

Протиправний недопуск зазначених у абзаці першому цього пункту осіб орендарем вважається порушенням (невиконанням) умов договору та є підставою для ініціюваннярозірвання договору оренди.

Факт недопущенняуповноваженихпредставниківорендодавця, балансоутримувачаабоуповноваженого органу управління для здійснення контролю підтверджується актом про недопуск. Акт складається у двохпримірниках, які підписують усі присутні представники орендодавця, балансоутримувача або уповноваженого органа управління. Один примірник такого актунадсилаєтьсяорендарю поштою на адресу, вказану у договорі оренди.

 1. Під час здійсненняпостійного контролюбалансоутримувачем перевіряються:
 1. цільовевикористанняоб’єктаоренди (якщоцільовевикористаннявизначено договором);
 2. технічний стан об’єктаоренди (перебуванняоб’єкта у стані, не гіршому, ніж на момент передачійого в оренду, з урахуванням нормального фізичногозносу);
 3. відповідністьзайманоїорендаремплощі акту приймання-передаванняорендованого майна;
 4. надходження плати за оренду майна до балансоутримувача (щомісяця);
 5. наявність чинного договору страхуванняоб'єктаоренди;
 6. виконання договору відшкодуваннявитрат на утриманняорендованогонерухомого майна та наданнякомунальнихпослугорендарю (щомісяця).
 1. Під час здійсненняпостійного контролюорендодавцемперевіряються:
 1. надходження плати за оренду майна (щомісяця);
 2. наявність чинного договору страхуванняоб'єктаоренди;
 3. відомостіщодовідповідностіорендарявимогам ч. 3 ст. 4 Закону.
 1. Якщо особа орендодавця та балансоутримувача збігається – перелічені у п. 114-115 цього Положення контрольні заходи здійснюються орендодавцем.
 2. У разі виявлення порушень під час здійснення постійного контролю, орендар невідкладно повідомляє уповноважений орган управління та орендаря. Орендар повідомляється у спосіб, визначений договором. За умови визначення способу листування електронною поштою, у договорі вказується електронна пошта орендаря і орендодавця.
 3. Періодичний контроль здійснюється за участюуповноваженихпредставниківорендодавця, орендаря, а також:
 1. балансоутримувача – у разіорендинерухомогоаборухомого майна територіальної громади;
 2. уповноваженого органу управління – у разіорендиєдиногомайнового комплексу комунальногопідприємства, йоговідокремленого структурного підрозділу.

Представникивідповідногоуповноваженого органу управлінняможутьзалучатися до здійсненняконтрольних заходів щодонерухомого майна за ініціативиорендодавцяабонаявностівідповідноїумови в договоріоренди. Направлення представників балансоутримувача або уповноваженого органу управління для участі у здійсненні заходів контролю здійснюється на підставі розпорядчого акту керівника такої особи, а у разі якщо балансоутримувачем або уповноваженим органом управління є виконавчий комітет Ради – розпорядженням Новоолександрівського сільського головиголови.

 1. Періодичний контроль здійснюється за ініціативою орендодавця згідно з щорічними планами-графікамиконтролю у сфері оренди майна територіальної громади(далі – план-графік) не частішеніж раз на три рокипротягом строку дії договору оренди, але не пізнішеніж за місяць до припинення договору оренди.

Плани-графіки контролю затверджуютьсярозпорядчим актоморендодавця не пізніше першого грудня року, що передує плановому та оприлюднюються протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати їх затвердження на веб-сайті Ради, а у разі наявності окремого веб-сайту у органа управління, до сфери якого належить орендодавець чи безпосередньо у орендодавця, - також і на їхніх ресурсах. Будь-які зміни у план-графік підлягають оприлюдненню у такому ж порядку та строки.

У плані-графіку зазначаються договір оренди, об'єкт оренди, дані орендаря та орієнтовний строк проведення контрольних заходів.

Позаплановий контроль також здійснюється(без унесення змін до плану-графіку) у разінадходженнязвернення органу управління з відповіднимобґрунтуванням,зверненняправоохороннихорганів, а також за власною ініціативою орендаря.

 1. Орендодавецьповідомляєуповноважений орган управління про проведенняпозапланового контрлю не пізнішеніж за 5 (п’ять) робочихднів до дняпроведення відповідних контрольних заходів.
 2. Під час здійсненняперіодичного контролю перевіряються:
 1. відповідністьцільовоговикористання майна (якщоцільовевикористаннявизначено договором оренди);
 2. технічний стан об’єктаоренди;
 3. наявність/відсутністьсуборенди;
 4. виконання умов договору оренди.
 1. У процесіпроведенняперіодичногоконтролю використовуютьсядокументи, якіможутьпідтверджувативиконання умов договору орендиабовикористанняорендованого майна.

Такими документами, зокрема, але не виключно,можуть бути:

 1. матеріалищодовикористанняамортизаційнихвідрахувань (у разіякщоорендованемайноперебуває на балансіорендаря);
 2. договори страхуванняорендованого майна;
 3. матеріалищодосписанняорендованого майна;
 4. іншідокументи, в якихможутьміститисянеобхідні для проведенняперевіркивідомості.

Документимають бути належним чином оформлені та не мативиправлень, пропущенихсторінок.

Копіїдокументів, щододаються до матеріалівперевірки, мають бути завіреніорендарем (у разі надання ним відповідних копій) або особою, яка здійснює контрольнізаходи (у разі, якщо копії робляться особами, що здійснюють контроль самостійно з оригіналів документів, наданих орендарем).

 1. Орендарсвоєчасне надання уповноваженим особам, які здійснюють контрольні заходи, усієї необхідної інформації та документів та забезпечує їх достовірність.

Ненаданняорендарем зазначених у абзаці першому цього пункту інформації та/або документів чи надання недостовірної інформації вважається порушенням (невиконанням) умов договору та є підставою для ініціюваннярозірвання договору оренди.

 1. За результатами здійсненняперіодичного контролю складаєтьсязвіт, щоміститьінформацію за напрямами, визначеними у п.121цьогоПоложення, а такожінформацію про наявність/відсутністьпорушень умов виконання договору оренди та використанняорендованого майна.

Відповідальним за складаннязвіту є орендодавець. Звітскладаєтьсяза формою, затвердженою додатком 3 до цього Положення, у кількості примірників, яка відповідає кількості залученихдо контролюсторін і підписуєтьсяйогоучасниками. До звітудодаютьсядокументиякіпідтверджують стан виконання умов договору оренди.

У разіорендаря (його уповноважених осіб) від підписання звітуцей факт підтверджуєтьсявідповідним записом у звіті, який посвідчується усіма іншими учасниками контролю.

У разі відмови орендаря отримати свій примірник звіту, він надсилається орендодавцем на поштову адресу орендаря, вказану у договорі.

 1. У разі виявлення порушення умов договору оренди або використання майна орендар має вжити заходів щодо їх усунення протягом 30 днів від дати отримання орендарем відповідного повідомлення про наявність порушень у ході здійснення постійного контролю або звіту за результатами комплексного періодичного контролю.

Днем отримання орендарем повідомлення про наявність порушень вважається:

 1. день надсилання належним чином оформленої копії такого повідомлення на електронну пошту орендаря (якщо такий спосіб повідомлення передбачений договором);
 2. день отриманняорендаремвідповідногопоштовоговідправлення (відправлятитакіповідомленнянеобхідноцінними листами);
 3. день надсиланняорендарювідповідногопоштовоговідправлення – у випадкуухиленняорендарявідотриманнявідповідногоповідомлення, надісланого за адресою, вказаною у договоріоренди. Ухиленнямвважаєтьсянеотриманнявідповідногопоштовоговідправленняорендарем (йогоуповноваженимпредставником) у строк, встановленийзаконодавством у сферіпоштовогозв'язку.
 1. Якщо протягом встановленого п. 125 цього Положення строку орендар не усунув порушення умов договору оренди та/або використання майна, орендодавець (балансоутримувач) вживає відповідних заходів згідно з вимогами чинного законодавства та/або договору оренди.

 

XVІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Передача в оренду нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини здійснюється в порядку, визначеному Законом та Порядком КМУ з урахуванням Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших законодавчих актів.
 2.  Продовження терміну дії договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення строку його дії за результатами проведення електронних аукціонів, або без проведення аукціонів  в порядку, встановленому Законом та Порядком КМУ.
 3. Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються нормами Закону та  постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, а також іншими актами законодавства.

 

 

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                     Яна БІЛОШАПКА

 

Додаток2
до рішення Великоандрусівської сільської ради

№___від________2021 р.

 

 

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ, організацій, що надають
соціально важливі послуги населенню

 

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, крім визначених цим Законом осіб, підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню на території Великоандрусівської сільської ради, є:

1.Комунальні заклади, комунальні підприємства у сфері охорони здоров’я, що надають медичні послуги населенню.

2.Комунальні заклади, комунальні підприємства, що надають освітні послуги населенню.

3.Громадські організації інвалідів, що надають допомогу щодо захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю.

4.Благодійні організації, що надають безоплатну допомогу особам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

5.Громадські організації, які здійснюють захист прав і інтересів учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО.

 

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                         Яна БІЛОШАПКА

 

Додаток 3
до рішення Великоандрусівської

                                                                                   сільської ради

   №____ від ________2021 р.

 

Інформація про потенційний об’єкт оренди

 

Якщо б’єкт оренди є нерухомим майном:

 

№ з/п

Вимоги до відомостей

Відомості

1

Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:

 

1.1

Тип об’єкта

Нерухоме майно

1.2

Місцезнаходження об’єкта

 

1.3

Загальна і корисна площа об’єкта

 

1.4

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому або частини будівлі із зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх , номер поверху або поверхів)

 

2

Тип Переліку (обрати необхідне)

Першого типу

Другого типу

3

Пропонований строк оренди

 

4

Інформація про стан реєстрації права власності територіальної громади на об’єкт оренди відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

(Вказується лише якщо пропонований строк оренди становить більше п’яти років,  для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

5

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

6

Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

7

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення

(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

8

Інформація про технічний стан об’єкта, потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями

 

9

Інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг (якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг)

 

10

Інформація про цільове призначення об’єкта оренди — у разі неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29 Порядку, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 29 Порядку (в разі відсутності такої інформації на момент її внесення), та в разі включення об’єкта до Переліку другого типу

 

11

Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

 

12

Інформація про те, чи є об’єкт оренди пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об’єктом культурної спадщини чи його частиною, та інформація про отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренду

(у разі, якщо об’єкт не є об’єктом культурної спадщини, вказується «Не є об’єктом культурної спадщини»)

 

13

Інформація про рішення про передачу пам’ятки культурної спадщини в довгострокову пільгову оренду (у разі прийняття такого рішення вказуються його назва та реквізити, у разі, якщо таке рішення не приймалося, зазначається «Не застосовується»)

 

14

Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери управління якого він належить

(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

15

Поверховий план об’єкта або план поверха, на якому розташовано об’єкт оренди

Додається:

додатки №№ ______

16

Фотографічне зображення майна або його відеозображення (обрати необхідне)

Додається:

додатки №№ ______

Відсутнє

 

 

 

 

Якщооб’єктом є єдиниймайновий комплекс підприємствачийоговідокремленийструктурнийпідрозділ:

№ з/п

Вимоги до відомостей

Відомості

1

Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:

 

1.1

Тип об’єкта

Єдиний майновий комплекс підприємства

Відокремлений структурний підрозділ

1.2

Місцезнаходження об’єкта

 

1.3

Загальна і корисна площа об’єкта

 

1.4

Характеристика об’єкта оренди (із зазначенням відомостей про будівлі (споруди, приміщення) єдиного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу із зазначенням місця розташування (надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх, номер поверху або поверхів), загальної та корисної площі кожного з об’єктів нерухомості

 

1.5

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано єдиний майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ

 

2

Тип Переліку (обрати необхідне)

Першого типу

Другого типу

3

Пропонований строк оренди

 

4

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

5

Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

6

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення

(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

7

Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

 

8

Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери управління якого він належить

(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

9

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної

Додається:

додатки №№ ______

10

Кількість та склад робочих місць

Додається:

додатки №№ ______

11

Основні зобов’язання (договірні та позадоговірні)

Додається:

додатки №№ ______

12

Фотографічне зображення майна або його відеозображення (обрати необхідне)

Додається:

додатки №№ ______

Відсутнє

         

 

Якщооб’єкт є рухомиммайном – транспортним засобом:

№ з/п

Вимоги до відомостей

Відомості

1

Загальна інформація про потенційний об’єкт оренди:

 

1.1

тип об’єкта

Рухоме майно – транспортний засіб

1.2

марка

 

1.3

модель

 

1.4

колір

 

1.5

ідентифікаційний номер

 

1.6

рік випуску

 

1.7

пробіг

 

1.8

об’єм двигуна

 

1.9

вид пального

 

1.10

комплектація

 

1.11

потреба у ремонті

 

2

Тип Переліку (обрати необхідне)

Першого типу

Другого типу

3

Пропонований строк оренди

 

4

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

5

Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

6

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення

(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

7

Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

 

8

Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери управління якого він належить

(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

9

Фотографічне зображення майна або його відеозображення (обрати необхідне)

Додається:

додатки №№ ______

Відсутнє

 

Якщооб’єкт є рухомиммайном, відмінним від транспортного засобу:

№ з/п

Вимоги до відомостей

Відомості

1

Тип об’єкта

Рухоме майно, відмінне від транспортного засобу

2

Найменування об’єкту оренди (його характеристики та параметри: розмір, об’єм, кількість тощо; за можливості його визначити, а також інша інформація, яка дає можливість ідентифікувати майно)

 

3

Тип Переліку (обрати необхідне)

Першого типу

Другого типу

4

Пропонований строк оренди

 

5

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

6

Первісна балансова вартість об’єкта оренди (грн.)

 

7

Посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення

(вказується лише для об’єктів, щодо яких пропонується включення до Переліку другого типу, для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

8

Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації

 

9

Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу, до сфери управління якого він належить

(вказується у випадках, коли отримання такого погодження є необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача. Для решти випадків вказується «Не застосовується»)

 

10

Фотографічне зображення майна або його відеозображення (обрати необхідне)

Додається:

додатки №№ ______

 

 

Додаток4
до РішенняВеликоандрусівської сільської ради

№____ від ____________2021 р.

 

 

Звіт
про здійснення періодичного контролю об’єкта оренди

 

______________________                                            «__»______________2021 р.

 

Ми, щопідписалисянижче, представники:

 1. Орендодавця (найменування юридичної особи): ________________________________

 _________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

_________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

_________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

 1. Балансоутримувача (найменування юридичної особи): ___________________________

 _________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

 1. Уповноваженого органу управління (найменування органу управління): ___________

 _________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

 

уприсутності уповноважених осіб Орендаря _____________________________________:

(вказується найменування, ІПН чи номер у ЄДРПОУ Орендаря)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначаються П.І.П. та посади представників Орендаря)

 

у період з ________ _______ р. по ________ _______ р. за адресою: __________________ __________________________________________________________________________________ було здійснено заходи періодичного контролю щодо ____________________________________ __________________________________________________________________________________,

(вказується об’єкт оренди із зазначенням даних, які дозволяють його ідентифікувати)

який перебуває у користуванні Орендаря на підставі ______________________________________ __________________________________________________________________________________

(зазначаються реквізити договору оренди)

 

Контроль здійснено згідно з _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується План-графік та реквізити акту, а у разі проведення позапланових заходів – підстава проведення контролю відповідно до абз. 4 п. 119 Аоложення та реквізити розпорядчого акту про проведення контролю)

 

Під час контролю встановлено:

 

Інформація щодо:

1) цільового використання майна

 

2) технічного стану об’єкта оренди

 

3)наявність або відсутність суборенди

 

 1. виконання інших умов договору оренди

 

 

Під час здійснення контролю було досліджено наступнідокументи, якіможутьпідтверджувативиконання умов договору орендиабовикористанняорендованого майна:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

За наслідками контролю Виявлено/Не виявлено порушень умов виконання договору оренди та використанняорендованого майна.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (опис порушень, у разі їх виявлення із зазначенням відповідного пункту договору)

 

Іншівідмітки ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(заповнюється у разінеобхідності, зокрема у разі виявлення порушення вказуються дані про необхідність їх усунення)


 

Перелік додатків (вказується із зазначенням реквізитів та кількості аркушів кожного доданого документа): _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Цей акт складено у ______примірниках, щомаютьоднаковуюридичну силу.

 

Підписи учасників контрольних заходів:

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

 

ОрендарвідотриманняпримірникуЗвітувідмовився, щопосвідчується:

(заповнюється у разінеобхідності)

 

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

__________________________________________________________________________________

(П.І.П посада)

 

 

Заповнюється представником Орендодавця у разі необхідності:

Примірник Звіту «___» _______________ 20 ___ р. надіслано Орендарю.

Реквізити поштового відправлення: __________________________________________________

                _______________________                   _____________________________________

(підпис)                                      (ПІБ, посада)

 

 

 

Додаток 5

до рішення

Великоандрусівської

сільської ради

№ ___ від ______2021 року

 

Порядок розподілу орендної плати за використання майна

Великоандрусівської сільської ради

 

    1. У разі, коли орендодавцем майна є Виконавчий комітет або інший виконавчий орган Великоандрусіськоїсільської ради ради, до сфери управління якого належить відповідний об’єкт, орендна плата спрямовуєтьсядо бюджету Великоандрусівської  сільської ради.
    2. У разі, коли орендодавцем майна є балансоутримувач – комунальне підприємство, установа чи організація, орендна плата спрямовується:
 1. за нерухоме майно, загальнаплощаякого не перевищує 400 квадратнихметрів на одного балансоутримувача – 70 % орендної плати до бюджету Великоандрусівської сільської ради, 30 %балансоутримувачу майна;
 2. за нерухоме майно для організації та проведеннянауково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищуєп’ятикалендарнихднівпротягом шести місяців, а такожщодо майна, яке передаєтьсясуб’єктамвиборчогопроцесу для проведенняпублічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на періодвиборчоїкампанії – 100 % орендної плати балансоутримувачу майна;
 3. нерухомого майна для організації та проведеннянауково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарнихднівпротягом одного року щодо кожного орендаря (якщобалансоутримувачем є комунальнепідприємство, установа, організація, щоздійснюєдіяльність з організуванняконгресів і торговельнихвиставок) – 30 % орендної плати до бюджетуВеликоандрусівської сільської ради, 70 %балансоутримувачу майна;
 4. іншогоокремогоіндивідуальновизначеного майна – 100 % орендної плати балансоутримувачу майна.

Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна бюджетуВеликоандрусівської сільської ради балансоутримувача – комунального підприємства в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства, якщо інше не буде визначено рішенням Ради.

Орендна плата, отримана від передачі в оренду майна бюджетуВеликоандрусівської сільської ради балансоутримувача – комунального закладу, установи та організації використовується згідно з кошторисом відповідної бюджетної установи.

 

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                     Яна БІЛОШАПКА

 

Додаток 6
до рішення Великоандрусівської сільської ради

№_____від________

 

 

Тимчасовий порядок

 реалізації відносин у сфері оренди майна Великоандрусівської сільської ради

 

 1. Цей Порядок розроблено з метою недопущення зловживань під час реалізації відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, та забезпечення максимально відкритої, прозорої та контрольованої громадою діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Великоандрусівської сільської ради, на підставіст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), п. 6 постанови КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна»від 03.06.2020 р. № 483 та з урахуванням приписів Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 1. Цей Порядок тимчасово, до початку роботи електронної торгової системи (далі – ЕТС) впорядковує питання оприлюднення інформації в ЕТС, надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди, подання заяв, у тому числі заяв на оренду, в електронній торговій системі, оприлюднення в електронній торговій системі переліків майна першого та другого типу (далі – Переліки), договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, що передбачені статтями 561114частиною восьмою статті 15, частиною шостою статті 16 Закону (в частині роботи ЕТС).

 

 1. Положення про передачу в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської ради, затверджене рішенням ______ ради № ___ від «__» _____ 2021 р. до початку роботи електронної торгової системи, застосовується з особливостями, визначеними цим Порядком.

 

 1. Оприлюднення та обіг інформації, документів у сфері оренди майна Великоандрусівської сільської ради здійснюється у такий спосіб:
 1. шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Великоандрусівської сільської ради
 2. шляхом внесення, подання, надсилання документів в паперовій або в електронній формі (без використання ЕТС).

Надсилання документів у електронній формі для випадків проведення аукціонів із розглядом закритих цінових пропозицій не допускається. Такі документи надсилаються виключно на поштову адресу відповідної юридичної особи, визначену цим Порядком.

Надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди до початку роботи ЕТС може здійснюватися через цю систему в разі наявності технічної можливості.

 

 1. Електронні та поштові адреси, інші необхідні контактні дані уповноважених органів та юридичних осіб, які можуть виступати уповноваженими органами управління, орендодавцями та/або балансоутримувачами майна територіальної громади, та які використовуються для забезпечення виконання пп. 2 п. 4 цього Порядку, є його невід’ємною частиною та підлягають негайному оприлюдненню після затвердження цього Порядку.

До запуску ЕТС у повному обсязі, будь-яке оголошення чи повідомлення уповноваженого органу управління, орендодавця та/або балансоутримувача щодо об’єкта оренди, яке розміщується на веб-сайті Ради, має містити наступну контактну інформацію: електронна та поштова адреса відповідної юридичної особи, її повне найменування, статус у відносинах оренди, щодо яких публікується відповідна інформація, а також ПІП, посада та робочий телефон контактної особи, яка відповідає за прийняття та обробку відповідної інформації. Визначення у оголошеннях чи повідомленнях контактних даних, відмінних від тих, що закріплені у цьому Порядку, не допускається.

 

 1. До моменту появи відповідної технічної можливості в ЕТС згода на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, попередня згода на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, подається чинним орендарем майна для реалізації свого переважного права на продовження договору оренди в ході аукціону у вигляді письмової заяви за формою, визначеною Фондом державного майна, разом з підписаним протоколом аукціону у порядку та строки, визначені Порядком КМУ для підписання та передачі переможцем аукціону такого протоколу(див. п. 149 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, далі – Порядок КМУ).

 

 1. Потенційні орендарі, передбачені пунктом 112  Порядку КМУ, у випадках, якщо вони бажають орендувати об’єкт, що був включений до Переліку другого типу не за їх ініціативою, потенційні орендарі, які мають право на отримання майна без проведення аукціону відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону, подають заяви у електронному або паперовому вигляді на адреси відповідних осіб, визначених цим Порядком. До заяв додаються належним чином посвідчені копії документів згідно з додатком 1 до Порядку КМУ.

Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, оприлюднює на веб-сайті Ради, вказаному у пп. 1 п. 4 цього Порядку, інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону.

Протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, суб’єкти, які згідно із статтею 15 Закону мають право на оренду майна без проведення аукціону за зазначеним в інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право подати заяву на оренду відповідного об’єкта оренди та додані до неї документи. Заява подається у електронній або паперовій формі на адресу орендодавця майна, визначену згідно з цим Порядком.

З метою точного та законного виконання приписів п. 118 Порядку для встановлення черговості надходження заяв від потенційних орендарів уповноважені особи орендодавців здійснюють фіксацію часу надходження документів із проставлянням не лише дати, а й часу отримання відповідної кореспонденції.

 

 

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                              Яна БІЛОШАПКА

 

Додаток7

до рішення Великоандрусівської

сільської ради

№___від___________2021 р.

 

Договірорендинерухомого майна

№ ___________

 

 

__. _______                                                       “____“ ____________ 20__ року

 

_________________________________________________ (надалі – Орендодавець), в особі          ____________________, щодіє на підставі ______________, з однієїсторони, та __________________________ (надалі – Орендар) в особі ________________, щодіє на підставі ____________, з іншоїсторони, уклалицейДоговір про таке:

 

1. Предмет договору

 

1.1. Орендодавець на підставі _________________ передає, а Орендарприймає у строковеплатнекористуваннянерухомемайно (надалі –    об’єкторенди), щознаходиться на балансі ___________________ (надалі – Балансоутримувач).

1.2. Об’єктоморенди є ________________________________________, щознаходиться за адресою: _____________________________ загальноюплощею ____ кв. м, у тому числі: ________________________________________________

1.3. Вартістьоб’єктаоренди, згідноіззатвердженим актом оцінки майна абовисновком про вартість майна станом на "___" __________ 20__ року становить ____________________________ .

 

2. Цільовепризначенняоб’єктаоренди

 

2.1. Об’єкторендиОрендар буде використовувати для _____________________________.

 

3. Порядок передачіоб’єкта в оренду

 

3.1. Приймання-передачу об’єктаорендиздійснюютьОрендар та Балансоутримувач.

3.2. Сторонидомовились, що передача об’єктаоренди за актом приймання-передачі проводиться протягом 5 (п’яти) дніввіддатипідписанняцього договору, для чогопопередньоБалансоутримувач повинен звільнитиоб’єкторенди та підготуватийого до передачіОрендареві.

3.3. При передачіоб’єктаорендискладається акт приймання-передачі, якийпідписуютьОрендар та Балансоутримувач.

3.4. Акт приймання-передачіоб’єктаБалансоутримувачзобов’язаний у п’ятиденнийтерміннадіслатиОрендодавцю.

3.5. Об’єкторендивважаєтьсяпереданим в оренду з часу підписання акта передачі-приймання.

3.5. Передача об’єкта в оренду не тягне за собою виникнення у Орендаря права власності на цемайно.

 

4. Терміноренди, умовизміни та припинення договору

 

4.1. Термін договору орендивизначений на _______ з “___“ ____________ _____ року до “___“___________ _____ року включно.

4.2. Перебігтермінудіїцього Договору та настанняобов’язкуОрендарящодовнесенняорендної плати починається з датипідписання акта приймання-передачіоб’єктаоренди.

4.3. У разівідсутності заяви однієїзісторін про припиненняабозміну умов договору орендипротягом одного місяцяпіслязакінченнятермінуйогодіїДоговірвважаєтьсяпродовженим на той самийтермін і на тих самих умовах, якібулипередбаченіцим Договором.

4.4. Термінорендиможе бути скороченийлише за згодоюсторінабо за рішенням суду.

4.5. Договірорендиможе бути достроковоприпинений за ініціативоюОрендарялишезізгодиОрендодавця. При бажанніОрендарядостроковорозірватидоговіроренди, Орендарзобов’язанийпопередити про цеОрендодавця не пізнішеніж за два місяці до припиненняцього договору, а такожвиконативсіумовицього договору. При цьомусплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається.

4.6. У разіприпиненняаборозірвання Договору поліпшенняоб’єктаоренди, здійсненіОрендарем за рахуноквласнихкоштів, якіможнавідокремитивідоб’єктаоренди не завдаючийомушкоди, визнаютьсявласністюОрендаря, а невідокремлюваніполіпшення – власністюОрендодавця.

4.7. ПитаннякомпенсаціїОрендодавцемзбільшеннявартостіоб’єктаорендивнаслідокзазначенихневідокремлювальнихполіпшеньвирішуютьсявідповідно до умов цього договору та чинного законодавстваУкраїни.

4.8. РеорганізаціяОрендодавцячиОрендаря, абоперехід права власності на об’єкторендитретім особам не визнаєтьсяпідставою для зміниабоприпиненнячинностіцього договору і такийдоговірзберігає свою чинність для нового власникаоб’єктаоренди (йогоправонаступників), за виняткомприватизаціїоб’єктаорендиОрендарем.

4.9. Чинністьцього договору припиняєтьсявнаслідок:

4.9.1. Закінченнятерміну, на якиййогобулоукладено.

4.9.2. Приватизаціїоб’єктаорендиОрендарем.

4.9.3. Загибеліоб’єктаоренди.

4.9.4. Взаємноїзгодисторінабо за рішенням суду.

4.9.5. БанкрутстваОрендаря та в іншихвипадках, передбаченихзаконодавством.

 

5. Орендна плата та порядок розрахунків

 

5.1. Розмірорендної плати за об’єкторендивизначаєтьсявідповідно до Методики розрахункуорендної плати за майно, яке належить до комунальної власності Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області і складає____________________________ без ПДВ за перший місяцьоренди.

(У разіякщоорендарвизначений за результатами конкурсу, цей пункт викладається у відповіднійредакції)

5.2. Розмірорендної плати підлягаєіндексації за відповіднийперіод (місяць, квартал, рік).

5.3. Орендна плата за кожнийнаступниймісяцьвизначаєтьсякоригуванняморендної плати за попередніймісяцьщодоіндексуінфляції за попередніймісяць.

5.4. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюєтьсяу порядку, визначеномучиннимзаконодавствомУкраїни.

5.5. Розмірорендної плати переглядаєтьсялише за згодоюсторінабо за рішенням суду.

5.6. Орендну плату Орендарсплачує не пізніше 20 числа місяця за попередніймісяць через перерахуваннякоштів на рахунокОрендодавця.

5.7. У разіпрострочення по сплатіоренднихплатежівОрендарсплачує пеню у розміріоблікової ставки Національного банку України на дату нарахуванняпенівідсумизаборгованості за кожний день прострочення,  включаючи день оплати.

5.8. Несплатаорендної плати протягомтрьохмісяців з дня закінчення строку платежу є підставою для достроковогорозірвання договору оренди.

5.9. При погашеннісумизаборгованості (їїчастини) кошти, щосплачуєОрендар, у першучергузараховуються у рахунокпогашенняпені, у наступнучергу – на погашеннязаборгованості з орендної плати.

5.10. Орендармає право вноситиорендну плату наперед за будь-якийтермін у розмірі, щовизначається на час оплати.

5.11. До орендної плати не входить плата за комунальніпослуги, вартістьексплуатаційнихвитрат та плата за користування земельною ділянкою.

5.12. Розмірорендної плати переглядається на вимогуоднієїзісторін у разізміницентралізованихцін і тарифів та в іншихвипадках, передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни.

 

6. Права та обов'язкиОрендодавця

 

6.1. Орендодавецьзобов’язується:

6.1.1. Не вчинятидій, які б перешкоджалиОрендарюкористуватисяоб’єктоморенди на умовахцього Договору.

6.1.2. У разіреорганізаціїОрендаря до припиненнячинностіцього договору переукластицейдоговір на таких самих умовах з одним з правонаступників, якщоостаннійзгоден стати Орендарем.

6.1.3. ВідшкодуватиОрендарювартістьзробленихостаннімневідокремлюванихполіпшеньоб’єктаоренди за наявностідозволуОрендодавця на такіполіпшенняу межахсуми приросту вартостіоб’єктаорендивнаслідок таких поліпшень.

6.2. Орендодавецьмає право:

6.2.1. Контролюватинаявність і стан, напрямки та ефективністьвикористанняоб’єкта, переданого в оренду за цим Договором.

6.2.2. Здійснювати контроль за станом майна через візуальнеобстеженнязіскладанням акта обстеження (право на безперешкодний доступ до об’єкта з метою здійснення оперативного контролю за використанням майна орендарямимаєБалансоутримувач).

6.2.3. З власноїініціативиздійснюватиперевіркудотриманняорендарем умов цього Договору.

6.2.4. У разівстановлення факту порушеньОрендарем умов цього договору Орендодавецьмає право здійснюватиперевірку на свійвласнийрозсуд.

6.2.5. Достроковорозірватицейдоговір за наявностіпідстав, передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни, якщоОрендар:

6.2.5.1. Користуєтьсямайномвсуперечцільовомупризначенню, визначеному у пункті 2.1 цього Договору.

6.2.5.2. У порушення порядку, встановленого у підпункті 7.2.4 цього Договору, передав приміщення (йогочастину) третім особам на підставі договору суборендичи будь-якогоіншогоцивільно-правового договору.

6.2.5.3. Не вносить плату за користуваннямайномпротягомтрьохмісяцівпоспіль.

6.2.6. Виступати з ініціативоющодовнесеннязмін до цього Договору абойогорозірвання у разіпогіршення стану об’єктаорендивнаслідокневиконанняабоненалежноговиконання умов цього Договору.

6.2.7. Проводитиреконструкціюабокапітальний ремонт будинку (споруди, приміщення).

 

7. Права та обов'язкиорендаря

 

7.1. Орендарзобов’язується:

7.1.1. Використовуватиоб’єкторендивідповідно до йогопризначення та умов цього Договору.

7.1.2. Своєчасно і у повномуобсязісплачуватиорендну плату.

7.1.3. Використовувати та зберігатиоб’єкторендивідповідно до умов цього договору, утримуватиоб’єкторенди у повнійсправності та нести всінеобхіднівитрати на йогоексплуатацію.

7.1.4. Своєчасноздійснюватикапітальний та поточний ремонт об’єктаоренди.

7.1.5. При проведенніОрендаремкапітального ремонту чипереобладнанняприміщення, Орендарнесематеріальнувідповідальність за якість ремонту та пошкодження, пов’язані з ремонтом будинку, у якомузнаходитьсяоб’єкторенди.

7.1.6. Капітальний та поточний ремонт, реконструкцію, технічнепереобладнанняоб’єктаоренди, проводитилише з дозволуОрендодавця з наданням проектно-кошторисноїдокументації, виготовленої за рахунокОрендарядо початкупроведенняробіт і затвердженої у встановленому порядку.

7.1.7. Післяпроведенняпереплануванняабореконструкціїприміщення (будівлі), внаслідокякихвідбуласьзмінаконструктивнихелементівприміщення (будівлі), Орендарзобов’язанийзамовитивласним коштом технічний паспорт на цеприміщення (будівлю) і не пізнішетрьохмісяцівпіслязакінченняремонтнихробітнадатийогоОрендодавцю.

7.1.8. Щоквартальноздійснюватизвіркурозрахунків з орендної плати з Орендодавцем не пізніше 20 числа наступногомісяцяпіслязвітного кварталу. Результатизвіркиоформляються актом, якийпідписуютьдвісторони у двохпримірниках.

7.1.9. Підтримуватитериторії, прилеглі до об’єктаоренди, та закріпленуземельнуділянку у належномусанітарномустані.

7.1.10. Застрахувати у встановленому порядку об’єкторенди на терміноренди на користьОрендодавцяпротягоммісяця з датиукладенняцього Договору.

7.1.11. Відповідно до пункту 6.5 цього Договору надаватибезперешкодний доступ до об’єктаорендипредставниківОрендодавця з метою перевіркийоговикористаннявідповідно до умов цього Договору.

7.1.12. Самостійно і відвласногоіменіпротягоммісяця з датиукладенняцього Договору та підписання акта здачі-приймання, укласти договори щодонаданнякомунальнихпослуг у повномуобсязі з відповіднимиорганізаціями.

7.1.13. Укласти угоду з Балансоутримувачем на відшкодуванняексплуатаційнихвитрат.

7.1.14. Здійснювати плату за землю.

7.1.15. Своєчаснонадаватиінформацію про зміну основного виду діяльностізгіднозі Статутом Орендаря.

7.1.16. Нести додатковіобов’язки, пов’язані з охороною та використаннямоб’єктаоренди.

7.1.17. Забезпечитипожежнубезпекуоб’єктаоренди.

7.2. Орендармає право:

7.2.1. Використовуватиоб’єкторендивідповідно до йогопризначення та умов цього договору.

7.2.2. Пристосуватиоб’єкторенди до особливостейсвоєїдіяльності з дотриманнямвстановленого порядку.

7.2.3. Упорядкуватитериторію, прилеглу до об’єктаоренди.

7.2.4. Здаватиоб’єкторенди у суборендуіншим особам чиорганізаціямлише за письмовимпогодженням з Орендодавцем.

 

8. Використанняамортизаційнихвідрахувань

 

8.1. Амортизаційнівідрахування на об’єкторендинараховуєБалансоутримувач і цівідрахуваннявикористовуються на повневідновленняорендованихосновнихфондів.

8.2. Поліпшенняоб’єктаоренди, здійснені за рахунокамортизаційнихвідрахувань, є власністютериторіальноїгромади.

 

9. Порядок поверненняорендодавцюоб’єктаоренди

 

9.1. ПоверненняОрендодавцюоб’єктаорендиздійснюєтьсяпіслязакінченнятермінудіїцього договору абодостроковогойогоприпиненнячирозірвання.

9.2. Сторониповинніприступити до передачіоб’єктаорендипротягомп’ятиднів з часу закінченнятермінуоренди.

9.3. Об’єкторенди повинен бути переданийОрендарем та прийнятийОрендодавцем (чи за йогодорученням – Балансоутримувачем) протягомп’ятнадцятиднів з часу настанняоднієї з подій, вказаних у пункті 9.1 цього Договору.

9.4. При передачіоб’єктаорендискладається акт здачі-приймання, якийпідписуютьОрендар та Балансоутримувач та у п’ятиденнийтерміннадсилаєтьсяБалансоутримувачемОрендодавцю.

9.5. Об’єкторендивважаєтьсяпереданимОрендодавцю з часу підписання акта здачі-приймання.

9.6. У разіприпиненняаборозірвання договору Орендар повинен повернутиОрендодавцюоб’єкторенди у належномустані, не гіршомуніж на час передачійого в оренду, з врахуванням нормального фізичногозносу, та відшкодуватиОрендодавцюзбитки у разіпогіршення стану об’єктаоренди з вини Орендаря.

9.7. Орендармає право залишити за собою проведені ним поліпшенняорендованого майна, здійсненівласним коштом, якщо вони можуть бути відокремленівід майна без заподіянняшкодицьому майну.

9.8. З моменту припиненнядії договору оренди у зв’язкуіззакінченнямтермінуйогодії, нарахуванняорендної плати за користуванняоб’єктоморендиприпиняється.

9.9. ЯкщоОрендар не виконуєобов’язкущодоповерненняоб’єктаорендиу порядку і у строки, передбачені ч. 9 цього Договору, ОрендодавецьнараховуєОрендареві неустойку у розміріподвійної плати за користуванняоб’єктоморенди за весь час простроченняобов’язкущодоповерненняоб’єктаоренди. Зазначена неустойка обліковується на позабалансовомурахункуОрендодавця.

 

10. Відповідальністьсторін

 

10.1. За невиконанняабоненалежневиконаннязобов’язань за цим договором сторонинесутьвідповідальністьзгідно з чиннимзаконодавствомУкраїни.

10.2. Спори, яківиникаютьміж сторонами за цим договором або у зв’язку з ним, вирішуютьсяу порядку, встановленомучиннимзаконодавствомУкраїни.

 

11. Підставидостроковогорозірванняцього договору

 

11.1. ЦейДоговір не підлягаєрозірванню в односторонньому порядку.

11.2. ЦейДоговірможе бути припинений за згодоюсторін, рішенням суду, або з іншихпідстав, передбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни.

11.3. При тривалому (більшетрьохмісяців з датипідписання договору), невикористанніОрендаремнаданогойому в орендуприміщення – приміщеннявважаєтьсянеосвоєним і цейДоговірпідлягаєрозірваннюу судовому порядкувідповідно до чинного законодавстваУкраїни.

 

12. Особливіумовицього договору

 

12.1. Сторонидомовилисьвважатиістотноюумовоюцього Договору, що у разізміни Методики розрахункуорендної плати за майно, яке належить до комунальної власності Новоолександрівської сільської територіальної громади сторонипогоджуються внести відповіднізміни у встановленомузаконодавствомУкраїни порядку у частинірозміруорендної плати.

 

13. Іншіумови

 

13.1. Післязакінченнятермінудіїцього Договору йогопереоформлення буде здійснюватись у порядку, передбаченомузаконодавством та актами орендодавця.

13.2. Орендар, якийналежновиконуєсвоїобов’язки за цим Договором, післяспливу строку Договору маєпереважне право перед іншими особами на укладення Договору на новий строк. Орендар, якиймаєнамірскористатися таким правом, повинен повідомити про цеОрендодавця до спливу строку договору орендинерухомого майна через скеруванняна адресуОрендодавцязаяви з документами у порядку, визначеномувідповідниминормативними документами міської ради.

13.3.ЯкщоОрендар не скористався правом на продовженнятермінудії договору оренди, то вінзобов’язанийповністюсплатитиорендну плату за користуванняоб’єктоморенди і повернутиоб’єкт на умовах, визначених у договоріоренди. У разіневиконанняобов’язкущодоповерненняоб’єктаоренди до такого Орендарязастосовуютьсяположення пункту 9.8 цього Договору.

13.4. У разізміниюридичноїадреси, номеру розрахунковогорахунку, місцезнаходження, іншихреквізитів, сторонизобов’язуються у десятиденнийтермінповідомити один одного про зміни, щосталися. У разіневиконанняцього пункту всіповідомлення, якінаправленні за юридичною адресою, вважаютьсяврученими.

13.5. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться у письмовійформіу порядку, встановленомучиннимзаконодавствомУкраїни.

13.6. Одностороннєвнесеннязмін до цього Договору не допускається.

13.7. У всіхвипадках, не передбачених у цьомуДоговорі, стороникеруютьсячиннимзаконодавствомУкраїни.

13.8. ЦейДоговірукладено у чотирьохоригінальнихпримірниках, якімаютьоднаковуюридичну силу: два – для Орендодавця, один – для Орендаря, один – для Балансоутримувача.

 

14. Додатки до цього Договору

 

14.1. До цього Договору додається:

1.      _________________________________________________________

 

2.      _________________________________________________________

 

3.      _________________________________________________________

 

4.      _________________________________________________________

 

5.      _________________________________________________________

 

14.2. Додатки до цього Договору складаютьйогоневід’ємнучастину.

 

15. Юридичніадреси, банківськіреквізити і підписисторін