Оприлюднено 25.09.2021 року

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами), визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Великоандрусівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна  Великоандрусівської сільської територіальної громади»» (Далі – РА).

 

 1. Визначення проблеми

Одним з методів ефективного управління майном є оренда. Разом з цим – це джерело надходження коштів до сільського бюджету.

27.12.2019 р. набрав чинності та введений в дію з 01.02.2020 р. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 р. Ним впроваджуються принципово нові механізми передачі майна орендарю шляхом використання електронних сервісів, проведення електронного аукціону.Також, прийнято постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» №483 від 03.06.2020р., «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна» №820 від 12 серпня 2020р., та «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» №630 від 28 квітня 2021 р.

Таким чиномвиникла необхідність затвердження загального порядку оренди комунального майна територіальної громади.

        Великоандрусівською сільською радою розроблено проект рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна  Великоандрусівської сільської територіальної громади» (надалі – проект акту, рішення), яким визначатимутьсяособливості правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади, зокрема передбачається затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності, Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності та Переліку підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Великоандрусівської сільської територіальної громади.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Великоандрусівська сільська територіальна громада

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями регулювання є забезпечення виконання норм Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної,місячної, добової, погодинної), підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади, збільшення надходжень до сільського бюджету.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чиннеПоложення.

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акту.

Відповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Найбільш доцільна альтернатива.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Чинний регуляторний актне відповідає  положенням  Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», та не вирішує проблеми, що склалася.

Альтернатива 2

Приведення до норм діючого законодавства. Забезпечення виконання договірних відносин, прозорості процедури, збільшення надходженьдо міського бюджету від оренди майна.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акту

Приведення до норм діючого законодавства

Встановлення зрозумілого, більш сучасного механізму організації проведення конкурсу, збільшення зацікавленості потенційних претендентів.

Витрати, пов’язані з участю в конкурсі.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

8

150

850

1010

Питома вага групи у загальній кількості, %

0,2

0,6

28,6

70,6

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акту

Приведення до норм діючого законодавства. Можливість орендувати комунальне майно із застосуванням сучасних технологій процедури.  Встановлення більш сучасного механізму організації проведення конкурсу, збільшення зацікавленості потенційних претендентів.

Витрати, пов’язані з участю в конкурсі

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 28,6%, питома вага суб’єктів мікропідприємства (фізичних осіб-підприємців) – 70,6% (разом малих і мікро- 99,2%).

 

Згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 передбачено, що «оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)».

 

У нашому випадку питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, становить 99,2%, тому повиненздійснюватись розрахунок витрат суб’єктів господарювання (М-тест малого підприємництва) (додаток 1).

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

№ п/п

Витрати

 

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Не передбачені

Не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

8

Інше (уточнити), гривень

Не передбачені

Не передбачені

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

13

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

Не передбачені

Не передбачені

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

 

Альтернатива 1

0,00

 

Альтернатива 2

0,00

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Здійснення процедур відповідно до чинного законодавства, відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей здійснюється за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття РА, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Збереження чинного регулювання не відповідає чинному законодавству, не дає змоги досягнути мети регулювання, визначеної у пункті 2.

Альтернатива 2

4

Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання. Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті в повній мірі.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття регуляторного акту.

Проектом передбачається:

 • забезпечення впровадження сучасних технологій, відкритості та прозорості проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності майна територіальної громади із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі,
 • затвердженняМетодики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Української міської територіальної громади,
 • затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності,
 • затвердження Переліку підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Великоандрусівської сільської територіальної громади.

 

Організаційні заходи для провадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акту - проекту рішення Великоандрусівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади» відповідно до цілей державного регулювання, розробка аналізу регуляторного впливу;

- з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розміщення запропонованого проекту РА з відповідним аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Великоандрусівської сільськоїтериторіальної громади радиhttps://velykoandrusivska-gromada.gov.ua/.

- врахування або мотивоване відхилення отриманих зауважень та пропозицій (у разі їх надходжень);

- винесення на засідання Великоандрусівської сільської ради  проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади» та його затвердження;

- оприлюднення прийнятого регуляторного акту на офіційному веб-сайті Великоандрусівської сільської територіальної громади ради https://velykoandrusivska-gromada.gov.ua/

- відстеження результативності регуляторного акту та підготовка звітів про відстеження протягом його дії.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт стосується інтересів держави (органу місцевого самоврядування) громадян, суб’єктів господарювання. Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям регуляторного акту не очікується.

Органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають, реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється на необмежений термін, однак при виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючого Положення можуть вноситись відповідні корегування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

          В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися:

 • розмір надходжень орендної плати;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акту.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 Стосовно регуляторного акту виконавчим комітетом Великоандрусівської сілської ради буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності акту буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

 

 

Секретар сільської ради                                                            Я.БІЛОШАПКА

 

 

Додаток 1

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро -  та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо проекту регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади» та визначення впливу запропонованого регулювання для середнього та малого (мікро-) підприємництвапроведено розробником у період з 01.08.2021 по 30.09.2021 р.

 

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

1

Спілкування з орендарями

 

 

15

Обговорено питання у сфері проведення конкурсу на право укладання договорів оренди комунального майна

 

2

Збір інформації

2

Збір інформації що надходжень до міського бюджету, суб’єктів та об’єктів оренди

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

 

Дія регуляторного акту розповсюджується на невизначене коло осіб, тобто на усіх:

 • суб’єктів господарювання: юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надають або отримують оренду комунального  майна,
 • а також на усіх осіб (потенційних орендарів комунального майна - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які бажають взяти участь у конкурсах та отримати в оренду комунальне майно територіальної громади.

 

За розрахунковими даними, кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 1010, у тому числі великі (юридичні особи) – 2, середні (юридичні особи) – 8, малі (юридичні особи) – 150, мікропідприємства (фізичні особи-підприємці) – 850 особи.

 

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

8

150

850

1010

Питома вага групи у загальній кількості, %

0,2

0,6

28,6

70,6

100

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 28,6%, питома вага суб’єктів мікропідприємства (фізичних осіб-підприємців) – 70,6% (разом малих і мікро- 99,2%).

 

Згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 передбачено що «оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)».

У нашому випадку питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, становить 99,2%, тому повинен здійснювавсь розрахунок витрат суб’єктів господарювання - тест малого підприємництва (М-тест).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані для оренди комунального майна Великоандрусівської сільськоїтериторіальної громади протягом року, а також кількість суб’єктів малого підприємництва, які приймуть участь у конкурсі на право оренди комунального майна протягом року, кількість конкурсів за рік, витрати на виконання вимог регулювання надаються виходячи із розрахунку на одного суб’єкта малого підприємництва.

 

Оцінка «Прямих витрат» на адміністративні процедури суб’єкта малого підприємництва щодо виконання регулювання

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Витрати на обладнання або інші прямі витрати регулюванням не вимагається

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) – вартість обладнання

0,00

Процедура повірки  та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

Процедури експлуатації обладнання (витратні матеріали: пристрої для прибирання снігу, мусору, фарба, посипний матеріал, тощо)

0,00

Процедури обслуговування обладнання

0,00

Інші процедури

Плата за оренду комунального майна (не можливо обрахувати, так як сума залежить від багатьох факторів)

-

Разом, гривень

-

 

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

471

Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (Стартовий рік впровадження регулювання), грн.

Періодичні (за наступний рік), грн.

Витрати за п’ять років, (орієнтовно) грн.

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994 години (Норми тривалості робочого часу на 2021 рік згідно листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.08.2020р. № 3501/06-219 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік»).

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, що на 01.01.2021 року становить 6000,00 грн та 36,11 грн у погодинному розмірі (6000*12/1994 = 36,11 грн).

Прогнозні показники мінімальної заробітної плати у 2022 році - 6700 грн (6700*12/1987 =  40,46 грн), а у 2023 році - 7176 грн (7176*12/1986 = 43,36 грн).

1

Процедура отримання первинної інформації про вимоги регулювання  -  інформацію про конкурс оренди комунального майна.

Формула:

(витрати часу на пошук інформації Х вартість суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

2

Процедури організації виконання:

2.1

Подання електронної заяви на участь в конкурсі на право оренди комунального майна, документів до заяви та конкурсну пропозицію. Оплата гарантійного внеску за участь у публічних торгах -  мінімальний гарантійний внесок -  один неоподаткований мінімум доходів громадян

Формула:

(витрати часу на підготовку та сканування документів Х вартість часу)

8 год. х 36,11 грн (2021 р.)

8 год. х 40,46 грн (2022 р.)

288,88

323,68

1400,00

2.2

Очікування відповіді щодо реєстрації заяви на участь у конкурсі на право оренди комунального майна

Формула:

(витрати часу на очікування відповіді Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

8 год. х 36,11 грн (2021 р.)

8 год. х 40,46 грн (2022 р.)

288,88

323,68

1400,00

2.3

Участь в конкурсі  на право оренди комунального майна

Формула:

(витрати часу на конкурс х  вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

 

Разом

722,20

809,20

3700,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємства  -  переможця конкурсу

3

Підписання протоколу конкурсу на право оренди комунального майна

Формула:

(вартість часу на підписання протоколу Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

4

Оплата винагороди оператору аукціону

Формула:

(витрати часу на оплату винагороди Х вартість часу) Оскільки неможливо спрогнозувати вартість винагороди оператору, витрати на винагороду не рахуються.

-

-

-

5

Укладання договору оренди комунального майна  переможцем конкурсу

Формула:

(витрати часу на оплату винагороди Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

6

Укладання  акту приймання переможцем конкурсу на право оренди комунального майна

Формула:

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

 

Разом

216,66

242,76

1350,00

 

Сумарно

938,86

1051,96

5050,00

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:виконавчий комітетВеликоандрусівської сільської ради.

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані до конкурсу на право оренди комунального майна  протягом року, кількість процедур за рік не зазначається. Також прийом заяв на участь в електронному конкурсі на право оренди комунального майна здійснюватиметься майданчиками самостійно без участі орендодавців.

Планова середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника виконавчого комітету Великоандрусівської сільської ради - 7000,00 грн. (7000:21:8=41,66грн.)

 

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедур

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб”єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що належать до сфери відповідної процедури

Витрати на адміністрування регулюваннягрн

1. Підготовка інформації про об’єкт, на який буде оголошено конкурс на право оренди комунального майна

2 год.

41,66

-

-

10,42

2. Укладання договору з оператором електронного майданчика

16 год.

41,66

 

 

83,32

3. Затвердження протоколу конкурсу на право оренди комунального майна

8 год.

41,66

 

 

41,66

4.  Підготовка проекту договору оренди комунального майна  та акту приймання - передачі

8 год.

41,66

 

 

41,66

5. Укладання договору оренди комунального майна з переможцем конкурсу на право оренди комунального майна та підписання акту приймання - передачі

1 год.

41,66

 

 

5,21

Разом

35

х

х

х

182,270

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємства та бюджетних витрат, що виникають на виконання вимог

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років (орієнтовно)

1

Оцінка «Прямих витрат» на адміністративні процедури суб’єкта малого підприємства щодо виконання регулювання

0,00 

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємства  -  переможця конкурсу

938,86

5050,00

3

Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання

938,86

5050,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємства

182,270

10936,20

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2005,99

21036,20

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами), визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Великоандрусівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна  Великоандрусівської сільської територіальної громади»» (Далі – РА).

 

 1. Визначення проблеми

Одним з методів ефективного управління майном є оренда. Разом з цим – це джерело надходження коштів до сільського бюджету.

27.12.2019 р. набрав чинності та введений в дію з 01.02.2020 р. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 р. Ним впроваджуються принципово нові механізми передачі майна орендарю шляхом використання електронних сервісів, проведення електронного аукціону.Також, прийнято постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» №483 від 03.06.2020р., «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна» №820 від 12 серпня 2020р., та «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» №630 від 28 квітня 2021 р.

Таким чиномвиникла необхідність затвердження загального порядку оренди комунального майна територіальної громади.

        Великоандрусівською сільською радою розроблено проект рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна  Великоандрусівської сільської територіальної громади» (надалі – проект акту, рішення), яким визначатимутьсяособливості правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади, зокрема передбачається затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності, Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності та Переліку підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Великоандрусівської сільської територіальної громади.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Великоандрусівська сільська територіальна громада

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями регулювання є забезпечення виконання норм Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної,місячної, добової, погодинної), підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади, збільшення надходжень до сільського бюджету.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чиннеПоложення.

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акту.

Відповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Найбільш доцільна альтернатива.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Чинний регуляторний актне відповідає  положенням  Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», та не вирішує проблеми, що склалася.

Альтернатива 2

Приведення до норм діючого законодавства. Забезпечення виконання договірних відносин, прозорості процедури, збільшення надходженьдо міського бюджету від оренди майна.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акту

Приведення до норм діючого законодавства

Встановлення зрозумілого, більш сучасного механізму організації проведення конкурсу, збільшення зацікавленості потенційних претендентів.

Витрати, пов’язані з участю в конкурсі.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

8

150

850

1010

Питома вага групи у загальній кількості, %

0,2

0,6

28,6

70,6

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акту

Приведення до норм діючого законодавства. Можливість орендувати комунальне майно із застосуванням сучасних технологій процедури.  Встановлення більш сучасного механізму організації проведення конкурсу, збільшення зацікавленості потенційних претендентів.

Витрати, пов’язані з участю в конкурсі

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 28,6%, питома вага суб’єктів мікропідприємства (фізичних осіб-підприємців) – 70,6% (разом малих і мікро- 99,2%).

 

Згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 передбачено, що «оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)».

 

У нашому випадку питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, становить 99,2%, тому повиненздійснюватись розрахунок витрат суб’єктів господарювання (М-тест малого підприємництва) (додаток 1).

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

№ п/п

Витрати

 

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Не передбачені

Не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

8

Інше (уточнити), гривень

Не передбачені

Не передбачені

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

13

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

Не передбачені

Не передбачені

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

 

Альтернатива 1

0,00

 

Альтернатива 2

0,00

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Здійснення процедур відповідно до чинного законодавства, відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей здійснюється за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття РА, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Збереження чинного регулювання не відповідає чинному законодавству, не дає змоги досягнути мети регулювання, визначеної у пункті 2.

Альтернатива 2

4

Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання. Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті в повній мірі.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття регуляторного акту.

Проектом передбачається:

 • забезпечення впровадження сучасних технологій, відкритості та прозорості проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності майна територіальної громади із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі,
 • затвердженняМетодики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Української міської територіальної громади,
 • затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності,
 • затвердження Переліку підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Великоандрусівської сільської територіальної громади.

 

Організаційні заходи для провадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акту - проекту рішення Великоандрусівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади» відповідно до цілей державного регулювання, розробка аналізу регуляторного впливу;

- з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розміщення запропонованого проекту РА з відповідним аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Великоандрусівської сільськоїтериторіальної громади радиhttps://velykoandrusivska-gromada.gov.ua/.

- врахування або мотивоване відхилення отриманих зауважень та пропозицій (у разі їх надходжень);

- винесення на засідання Великоандрусівської сільської ради  проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади» та його затвердження;

- оприлюднення прийнятого регуляторного акту на офіційному веб-сайті Великоандрусівської сільської територіальної громади ради https://velykoandrusivska-gromada.gov.ua/

- відстеження результативності регуляторного акту та підготовка звітів про відстеження протягом його дії.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт стосується інтересів держави (органу місцевого самоврядування) громадян, суб’єктів господарювання. Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям регуляторного акту не очікується.

Органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають, реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється на необмежений термін, однак при виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючого Положення можуть вноситись відповідні корегування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

          В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися:

 • розмір надходжень орендної плати;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акту.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 Стосовно регуляторного акту виконавчим комітетом Великоандрусівської сілської ради буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності акту буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

 

 

Секретар сільської ради                                                            Я.БІЛОШАПКА

 

 

Додаток 1

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро -  та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо проекту регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Великоандрусівської сільської територіальної громади» та визначення впливу запропонованого регулювання для середнього та малого (мікро-) підприємництвапроведено розробником у період з 01.08.2021 по 30.09.2021 р.

 

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

1

Спілкування з орендарями

 

 

15

Обговорено питання у сфері проведення конкурсу на право укладання договорів оренди комунального майна

 

2

Збір інформації

2

Збір інформації що надходжень до міського бюджету, суб’єктів та об’єктів оренди

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

 

Дія регуляторного акту розповсюджується на невизначене коло осіб, тобто на усіх:

 • суб’єктів господарювання: юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надають або отримують оренду комунального  майна,
 • а також на усіх осіб (потенційних орендарів комунального майна - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які бажають взяти участь у конкурсах та отримати в оренду комунальне майно територіальної громади.

 

За розрахунковими даними, кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 1010, у тому числі великі (юридичні особи) – 2, середні (юридичні особи) – 8, малі (юридичні особи) – 150, мікропідприємства (фізичні особи-підприємці) – 850 особи.

 

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

8

150

850

1010

Питома вага групи у загальній кількості, %

0,2

0,6

28,6

70,6

100

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 28,6%, питома вага суб’єктів мікропідприємства (фізичних осіб-підприємців) – 70,6% (разом малих і мікро- 99,2%).

 

Згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 передбачено що «оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)».

У нашому випадку питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, становить 99,2%, тому повинен здійснювавсь розрахунок витрат суб’єктів господарювання - тест малого підприємництва (М-тест).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані для оренди комунального майна Великоандрусівської сільськоїтериторіальної громади протягом року, а також кількість суб’єктів малого підприємництва, які приймуть участь у конкурсі на право оренди комунального майна протягом року, кількість конкурсів за рік, витрати на виконання вимог регулювання надаються виходячи із розрахунку на одного суб’єкта малого підприємництва.

 

Оцінка «Прямих витрат» на адміністративні процедури суб’єкта малого підприємництва щодо виконання регулювання

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Витрати на обладнання або інші прямі витрати регулюванням не вимагається

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) – вартість обладнання

0,00

Процедура повірки  та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

Процедури експлуатації обладнання (витратні матеріали: пристрої для прибирання снігу, мусору, фарба, посипний матеріал, тощо)

0,00

Процедури обслуговування обладнання

0,00

Інші процедури

Плата за оренду комунального майна (не можливо обрахувати, так як сума залежить від багатьох факторів)

-

Разом, гривень

-

 

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

471

Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (Стартовий рік впровадження регулювання), грн.

Періодичні (за наступний рік), грн.

Витрати за п’ять років, (орієнтовно) грн.

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994 години (Норми тривалості робочого часу на 2021 рік згідно листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.08.2020р. № 3501/06-219 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік»).

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, що на 01.01.2021 року становить 6000,00 грн та 36,11 грн у погодинному розмірі (6000*12/1994 = 36,11 грн).

Прогнозні показники мінімальної заробітної плати у 2022 році - 6700 грн (6700*12/1987 =  40,46 грн), а у 2023 році - 7176 грн (7176*12/1986 = 43,36 грн).

1

Процедура отримання первинної інформації про вимоги регулювання  -  інформацію про конкурс оренди комунального майна.

Формула:

(витрати часу на пошук інформації Х вартість суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

2

Процедури організації виконання:

2.1

Подання електронної заяви на участь в конкурсі на право оренди комунального майна, документів до заяви та конкурсну пропозицію. Оплата гарантійного внеску за участь у публічних торгах -  мінімальний гарантійний внесок -  один неоподаткований мінімум доходів громадян

Формула:

(витрати часу на підготовку та сканування документів Х вартість часу)

8 год. х 36,11 грн (2021 р.)

8 год. х 40,46 грн (2022 р.)

288,88

323,68

1400,00

2.2

Очікування відповіді щодо реєстрації заяви на участь у конкурсі на право оренди комунального майна

Формула:

(витрати часу на очікування відповіді Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

8 год. х 36,11 грн (2021 р.)

8 год. х 40,46 грн (2022 р.)

288,88

323,68

1400,00

2.3

Участь в конкурсі  на право оренди комунального майна

Формула:

(витрати часу на конкурс х  вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

 

Разом

722,20

809,20

3700,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємства  -  переможця конкурсу

3

Підписання протоколу конкурсу на право оренди комунального майна

Формула:

(вартість часу на підписання протоколу Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

4

Оплата винагороди оператору аукціону

Формула:

(витрати часу на оплату винагороди Х вартість часу) Оскільки неможливо спрогнозувати вартість винагороди оператору, витрати на винагороду не рахуються.

-

-

-

5

Укладання договору оренди комунального майна  переможцем конкурсу

Формула:

(витрати часу на оплату винагороди Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

6

Укладання  акту приймання переможцем конкурсу на право оренди комунального майна

Формула:

2 год. х 36,11 грн (2021 р.)

2 год. х 40,46 грн (2022 р.)

72,22

80,92

450,00

 

Разом

216,66

242,76

1350,00

 

Сумарно

938,86

1051,96

5050,00

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:виконавчий комітетВеликоандрусівської сільської ради.

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані до конкурсу на право оренди комунального майна  протягом року, кількість процедур за рік не зазначається. Також прийом заяв на участь в електронному конкурсі на право оренди комунального майна здійснюватиметься майданчиками самостійно без участі орендодавців.

Планова середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника виконавчого комітету Великоандрусівської сільської ради - 7000,00 грн. (7000:21:8=41,66грн.)

 

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедур

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб”єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що належать до сфери відповідної процедури

Витрати на адміністрування регулюваннягрн

1. Підготовка інформації про об’єкт, на який буде оголошено конкурс на право оренди комунального майна

2 год.

41,66

-

-

10,42

2. Укладання договору з оператором електронного майданчика

16 год.

41,66

 

 

83,32

3. Затвердження протоколу конкурсу на право оренди комунального майна

8 год.

41,66

 

 

41,66

4.  Підготовка проекту договору оренди комунального майна  та акту приймання - передачі

8 год.

41,66

 

 

41,66

5. Укладання договору оренди комунального майна з переможцем конкурсу на право оренди комунального майна та підписання акту приймання - передачі

1 год.

41,66

 

 

5,21

Разом

35

х

х

х

182,270

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємства та бюджетних витрат, що виникають на виконання вимог

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років (орієнтовно)

1

Оцінка «Прямих витрат» на адміністративні процедури суб’єкта малого підприємства щодо виконання регулювання

0,00 

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємства  -  переможця конкурсу

938,86

5050,00

3

Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання

938,86

5050,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємства

182,270

10936,20

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2005,99

21036,20

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту

та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акту дозволить забезпечити виконання норм Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади, збільшення надходжень до міського бюджету.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту

та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акту дозволить забезпечити виконання норм Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади, збільшення надходжень до міського бюджету.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.